Category Archive: ข่าว

เม.ย.
26

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ เขียนผลงานอย่างไรไม่ให้ถูก Reject

26-05-55

ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 08.30 – 08.45 น.   ลงทะเบียน 08.45 – 09.00 น.   พิธีเปิด 09.00 – 12.00 น.   การบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  จรรยาบรรณนักวิจัย” โดย นายประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์  สุวีโร ผู้อำนวยการและหัวหน้า  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 13.00 – …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
23

เฝ้ารับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553

25Apr55

ให้นักศึกษาชั้นปี 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกคน มาพร้อมกันที่คณะฯ เวลา 06.30น. ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อเฝ้ารับเสด็จในงานพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2553 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง

banner_sci18-05-55-1

นางสาวสุดารัตน์  ชมรุ่ง นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และประกาศนียบัตรเหรียญทอง นำเสนอโครงงานเรื่อง “หัวเชื้อราปฏิปักษ์  Trichoderma เพื่อการจัดการป่าชายเลนแบบบูรณาการ” จาก โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง

sci

นายมนตรี  วารีทรัพย์สกุล  นางสาวสุนันทา  ฟังสันเทียะ  และ นายพงศ์สุพัฒน์  ครองยุติ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง นำเสนอโครงงานเรื่อง “รถต้นแบบอัตโนมัติวิ่งระหว่าง 2 เส้นโดยใช้กล้องเว็บแคม” จากโครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) โดยได้รับความอนุเคราะห์ความช่วยเหลือจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรัสกร อยู่สุข และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ,อาจารย์มนูศักดิ์ จานทอง Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
12

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำอวยพรปีใหม่คณบดี

17-04-55

ขอเชิญอาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมรดน้ำอวยพรปีใหม่คณบดี ในวันอังคารที่17 เมษายน 2555 เวลา 16.00 น. ณ ห้องรับรองคณบดี Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

cdg

มทร.ธัญบุรี ร่วมกับบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นในโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญบุรีมีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 10 คน โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะเข้าอบรมหลักสูตรเข้มข้นในวันที่ 19 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2555 ณ อาคาร CDG House ชั้น 18 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก http://www.cdgs.co.th/act4_2.html   No Name Surname Major 1 นายวลัญชน์ บุญแก้วขวัญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 นายวิสิฐ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

Science News ฉบับที่ 153 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2555

Science News ฉบับที่ 153 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2555

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

กำหนดการและค่าลงทะเบียนวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ

bannercongrat28-03-55

กำหนดการและค่าลงทะเบียนวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการและค่าลงทะเบียนวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเป็นตัวแทนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

DSCF1890

ขอแแสดงยินดีกับ นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อตระหนักตระหนักความเป็นสากลฯ และโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคล” สู่ความเป็นสากล โดยอบรมและศึกษาดูงาน ณ สารธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555

banner_sci30-3-55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกข้อเขียน (สอบตรงคุณวุฒิ ม.6/ปวช.) ประจำปีการศึกษา 2555 และมีความประสงค์จะเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ให้แจ้งความประสงค์ที่คณะ/วิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – วันที่ 30 เมษายน 2555 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับ 4 สาขาวิชา ดังต่อไปนี้ 1. สาขาวิชาวท.บ.สถิติ (ภาคปกติ) 2. สาขาวิชาวท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 3. สาขาวิชาวท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 4. สาขาวิชาวท.บ.ฟิสิกส์ประยุกต์ (ภาคปกติ) ให้แจ้งความประสงค์ที่แผนกทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 หรือ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-5494156-7 เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 1. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts