Category Archive: ดาวน์โหลด

ต.ค.
10

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

ประกาศเกณฑ์การสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความวิจัย และเกณฑ์สนับสนุนการไปนำเสนอผลงานวิจัย ประจำปี 2560

20170830

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
26

กฏหมาย ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ทางการเงิน

financial rules

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

แผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2557 – 2560 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3/2559) ประจำปีงบประมาณ 2560

Plansci20170831

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

การประมูลราคาขายทอดตลาด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด รายละเอียดเอกสารแนบ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

แบบฟอร์มขอใช้ห้อง Smart Classroom

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
29

แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค/สอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150429

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย

20150206-1

แนวทางการเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย โดย หน่วยตรวจสอบภายใน มทร.ธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์

20140818

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

2013October09-2

แจ้งเรื่อง การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รายการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 1.นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้    กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-23 ต.ค. 56 2.สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ 30 ต.ค. 56 – 1 พ.ย. 56 3.ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 2-10 พ.ย. 56 4.ชำระเงิน 14-22 พ.ย. 56 5.วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 27 พ.ย. 56 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
21

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ.2556

2013Aug20-1

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยของนักศึกษา พ.ศ.2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

Template PowerPoint มทร.ธัญบุรี แบบที่ 2 พื้นขาว เส้นน้ำเงิน (ROYAL BLUE)

Slide11-1024x576

Template PowerPoint มทร.ธัญบุรี แบบที่ 2 พื้นขาว เส้นน้ำเงิน (ROYAL BLUE) ขนาดหน้าจอ 33.86 X 19.05 เซ็นติเมตร Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
12

Template PowerPoint แบบที่ 1 พื้นน้ำเงิน(ROYAL BLUE)

C

Template PowerPoint มทร.ธัญบุรี แบบที่ 1 พื้นน้ำเงิน (ROYAL BLUE) ขนาดหน้าจอ 33.86 X 19.05 เซ็นติเมตร Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 212