Category Archive: ทุนการศึกษา

ส.ค.
23

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนกองทุนพัฒนานักศึกษา (ทุนการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2561

FREEPIK_BANNER_2_500x500

หมายเหตุ 1.  อยู่ในระหว่างการเบิกจ่ายทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาโดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของนักศึกษา 2. ขอให้นักศึกษาผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณะที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ตามแผนปฏิบัติการด้านกิจกรรมนักศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
04

สัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

20180804sci_29

  ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 1101, ห้อง ST-1 1109, ห้อง ST-1 304, ห้องประชุม ST-1 306, ห้อง ST-1 307, ห้อง ST-1 308 และ ห้อง ST-1 310 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68057 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

รายชื่อนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561

Capital20180804_Page_3

กำหนดการนักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ปีการศึกษา 2561 เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน เวลา 10.00 น. สัมภาษณ์นักศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้รับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

IT-India

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
18

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 18 สิงหาคม 2560

20170818sci_24

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 308 ห้อง ST-1 307 และห้อง ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53521 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
16

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 16 สิงหาคม 2560

20170816sci_15

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 306 ,ห้อง ST-1 307 และห้องST-1 308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53408 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

การสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 15 สิงหาคม 2560

20170815sci_21

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดให้มีการสัมภาษณ์นักศึกษาทุนให้เปล่า เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง ST-1217 ,ห้อง ST-1 307 และห้องST-1308 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53204 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
05

การสัมภาษณ์คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี”

20170405sci_11

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ “เพชรราชมงคลธัญบุรี” ณ Normal University of Hainan,China สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47792 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
20

สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University, Taiwan

20170120Physics

  ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 2 คน คือ นางสาวจริยาภรณ์ รักคุณ และนายอรรคพงษ์ งามนิกร ที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan ในระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม 2560 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

การสัมภาษณ์ทุนนักศึกษา สาขาวิชาชีววิทยา

9625

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งเป็นทุนของคุณวรชาติ ทวยเจริญ และทุนของบริษัทฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 50,000 บาท ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุม ST 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42910 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «