Category Archive: บริการวิชาการ

ส.ค.
11

โครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน

20180810sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมูลนิธิศูนย์กลางเพื่อพัฒนาทรัพยากรด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการย่อยที่ 2 โครงการบริการวิชาการการให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะสู่ชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีและการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ โดยนักศึกษาแกนนำและนักศึกษาจิตอาสาด้านของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนเป้าหมายที่ 1: โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68364 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
19

โครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation)

20180319comsci_11

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการทำสื่อแอนิเมชัน (Animation) ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม 2 อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62309 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง

20180224Bio_19

สาขาวิชาชีววิทยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตจากน้ำข้าวกล้อง เพื่อถ่ายทอดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณธ์อาหารที่ได้จากกระบวนการหมักจุลินทรีย์แบบต่างๆ และเพื่อเป็นแนวทางการประกอบเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน โดยมีอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชุมชนคลองห้า อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/62102 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
25

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

20180225Chem_36

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” โดยมี ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หมู่บ้านพรธิสาร 5 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/61976 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

โครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน และกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว

20180220rice

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามรอยวิถีเกษตรชุมชน มีกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการลงแขกเกี่ยวข้าว โดยได้รับเกียรติจาก คุณวัฒนา กิตติวัชนา และ คุณผจญ หวังชม เป็นวิทยากรแนะนำวิธีการเกี่ยวข้าวให้แก่นักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แปลงนาสาธิตการปลูกข้าวอินทรีย์ ซอยมั่นยืน ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60482 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
14

โครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano

20180214sci_148

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการการปลูกต้นไม้ด้วยสารชีวภาพนาโนเคลือบหัวเชื้อจุลินทรีย์และสารสกัดชีวภาพ THAN Nano โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบวัดปัญญานันทาราม และผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ การใช้หัวเชื้อจุลินทรีัย์นาโน Than เพื่อการเกษตรอินทรีย์ เพิ่มผลผลิตดก ลดต้นทุน และปรับสภาพดิน ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดปัญญานันทาราม จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60121 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

โครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

20180130sci_84

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงานโดยมีวิทยากรจากสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้ความรู้แก่ชุมชนในหัวข้อ “การทำงบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมการปลูกข้าวอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์” วิทยากรจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้ในหัวข้อ “การทำตลาดออนไลน์ด้วย Line@Marketing” วิทยากรจากภาควิชาเคมี ให้ความรู้และจัดทำในหัวข้อ “การทำสบู่เหลวผสมสารสกัดจากข้าวไรเบอร์รี่” และวิทยากรจากสาขาวิชาชีววิทยา ให้ความรู้ในหัวข้อ “การแปรรูปสารสกัดชีวภาพฟางข้าวอินทรีย์ด้วยหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน “ธัญThan” ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59130 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

โครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน

20180126sci_115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการต้นแบบการปลูกพืชอินทรีย์ GAP ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ ชุมชนบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผศ.ดร.สุกาญจน์ รันตนเลิศนุสรณ์ และนางสาวอภิลักษณา คชรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายชุมชนบึงบา และชุมชนใกล้เคียง ในการนี้ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/58789 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
06

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM

20170505Stem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยใช้หลักการ STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเรียนต้นแบบ ST-1 906 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.สุทธวรรณ สุพรรณ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ ดร.นิธวัฒน์ ชูสกุล อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์โอม สถิตยนาค ดร.สุภาวดี ปาทาธนานนท์ และ ดร.กมลรัตน์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

สาขาวิชาชีววิทยา บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” ณ ตำบลบึงกาสาม

20170425bio_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “วิธีการผลิตน้ำหมักจากข้าวอินทรีย์เชิงพาณิชย์ของวิสาหกิจชุมชน” โดยมี ดร.อารณี โชติโก และดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยาเป็นวิทยากร ในโครงการบริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานีแบบมีส่วนร่วม ระยะที่ 3 มทร.ธัญบุรี ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนหมู่ 7 ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49213 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 12123456...10...Last »