Category Archive: บัณฑิตศึกษา

พ.ย.
29

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20181129graduate

  Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
24

ประกาศว่าด้วยการสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20181022Appbio

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
03

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

20181003Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

ผลการสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

20180710Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
23

การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559

20170623AppliedChemistry_40

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดให้มีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า วิทยานิพนธ์ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน2560 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมรับฟัง การนำเสนอความก้าวหน้าในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52454 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170619Bio_44

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา บรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/52139 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
09

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2560

20170509AppliedChem_22

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย หัวหน้าภาควิชาเคมี เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/51657 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาชีววิทยาประยุกต์

appliedBio

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
16

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

banner-regis-1-60-

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts