Category Archive: บัณฑิตศึกษา

ม.ค.
16

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560

banner-regis-1-60-

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

bigdata

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2559

20160808master's degree

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษา 1/2559 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39016 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาประยุกต์)

bio

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
30

โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

20160330IT_06

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และนายพันธุ์ทิตต์ สิรภพธาดา ที่ปรึกษาและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอีคอมเมิรซ์และ การพัฒนาศักยภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการวิพากษ์หลักสูตร ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35104 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกา

ทุนการศึกษาและทุนวิจัยตั้งแต่ ระดับปริญญาตรี-หลังปริญญาเอกจากสถาบันอุดมศึกษาในอเมริกาจำนวนกว่า 500 ทุน พร้อมทั้งรายละเอียดงบสนับสนุนและช่องทางการระดมทุนของทางมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.FundingUSstudy.org Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

ข่าวทุนการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเป่ยต้า ประเทศจีน

Northwest University

มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (Northwest University) นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับรัฐบาลจีนและสถาบันขงจื่อ ได้จัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ในหลักสูตรต่างๆจำนวน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ทุนรัฐบาลจีน ระดับปริญญาโท-เอก ณ มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า 2. ทุนสถาบันขงจื่อ ที่มหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า 3. ทุนมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ในการนี้ ผู้สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.mug.go.th  ภายใต้หัวขอแวดวงอุดมศึกษา หรือติดต่อผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้าได้ที่ tonwu@nwu.edu.cn  (Mr.Wang) และ cryatalhe0917@163.com(Ms.He) คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

Walailak University

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

20160115sci_16

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 15 มกราคม 2559ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32521 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
23

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

10985234_793558084033518_276584933110104544_n

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเคมี อาคารศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26288 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts