Category Archive: บัณฑิตศึกษา

ม.ค.
15

ปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558

20160115sci_16

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 15 มกราคม 2559ณ ห้องประชุม ST-1 306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32521 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
23

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

10985234_793558084033518_276584933110104544_n

Dr.Ishimoto จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ภาควิชาเคมี อาคารศูนย์เครื่องมือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26288 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
23

Dr.Tauer จาก Max Planck Institute of Colloids and Interface, Germany บรรยายพิเศษให้นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

10422220_10206033027971942_6777399919526451002_n

Dr. Tauer หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Heterophase Polymerization ของ Max Planck Institute of Colloids and Interface, Germany มาบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม และหารือความร่วมมือทางวิชาการกับอาจารย์ของภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา

Physic20140829_03

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาฟิสิกส์ศึกษา เพื่อให้ได้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ศึกาาที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความทันสมัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรร สุขะเสนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้ารากฐาน “สถาบันสำนักเรียนท่าโพธิ์” และ ดร.อนวรรตน์ เกตุคง นักวิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด(มหาชน) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23465 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา

physic20140822_14

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา  เพื่อให้ได้ร่างหลักสูตรสำหรับการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิริ สิรินิลกุล จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ ดร.ศรินรัตน์ วงษ์ลี นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนานิวเคลียร์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23382 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

sci20140822_05

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ และสาขาวิชาเคมีนวัตกรรม วันที่ 22 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23346 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
20

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

20140820Master

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

sci_10

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร คือ คุณประพันธ์ คงจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมsc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6336 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
11

งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษาที่ 2/2555

sci_06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ ห้องประชุม SC1306 โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธาน ภาพงานปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15400 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา

banner_sci24-06-55

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุม SC1306  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13526 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts