Category Archive: ประกวดราคา/จ้างเหมา

ส.ค.
21

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

prices2560

วันประกาศ เรื่อง 21 สิงหาคม 2560 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางสถิติขั้นสูง 1 มีนาคม 2560 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ 1 มีนาคม 2560 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  1 มีนาคม 2560 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 50,000 บีทียู 16 มกราคม 2560 ชุดห้องเรียนสะเต็มศึกษา   Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ListName2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เวลา 18.00 – 20.00 น.  ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้เข้าประกวดโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)  สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
09

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียนคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

bannersci

ด้วยคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1-9 และอาคารศูนย์เครื่องมือ 2 ชั้น ระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557 จำนวน 12 เดือน Share

Print Friendly, PDF & Email