Category Archive: ประกวด/แข่งขัน

พ.ค.
27

การประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ครั้งที่ 9

innovation contest2019

  ดาวน์โหลดเอกสาร Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

20190502sci_177

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตรและโล่ห์รางวัลให้กับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76269 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
03

โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2562

20190502sci

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความรู้ความสามารถในการทำงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เข้าร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด แบ่งกลุ่มการแข่งขันเป็น 6 กลุ่ม คือ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และสถิติประยุกต์ ร่วมทั้งหมด 63 ทีม 18 มหาวิทยาลัย ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 13 ชั้น ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76268 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

งานกีฬาโคโลนีเกมส์ครั้งที่ 15

20181224Bio_26

ประมวนภาพบรรยากาศ การแข่งขันกีฬาและทักษะวิชาการ (งานโคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 15 จัดขึ้น ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ของเรา ได้เข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ ขอขอบคุณรูปจากเพจ Colony Games 15th Ku kps ผลการแข่งขันกีฬา ของวันนี้ (colony game 15th) สาขาชีววิทยา biology rmutt 1.เหรียญทอง แบตมินตั้น (คู่ผสม) 2.เหรียญเงิน ฟุตซอล 3.เหรียญเงิน บาสเกตบอล (หญิง) 4.เหรียญเงิน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20171102coopsci_30

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง รักษาราชการแทนคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56030 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
02

ผลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

20170802

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

20170801sci_32

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีรายละเอียดรางวัลดังนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
01

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

20170801project_62

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ กลุ่มคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ และกลุ่ม STEM มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 33 โรงเรียน แบ่งเป็นทีมแข่งขันจำนวน 93 ทีม ได้แก่ กลุ่มคณิตศาสตร์ จำนวน 21 ทีม กลุ่มคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 ทีม กลุ่มวิทยาศาสตร์ จำนวน 39 ทีม และกลุ่ม STEM จำนวน 20 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
03

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ประจำปี 2560

contest2017-1

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประกวด —————————————————————– กำหนดการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม กำหนดการ วันที่ ส่งแบบตอบรับ 26 กรกฎาคม 2560 ส่งรูปเล่มโครงงานฉบับสมบูรณ์ 28 กรกฎาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน 31 กรกฎาคม 2560 ประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 1 สิงหาคม 2560 ตารางเวลาการนำเสนอผลงาน กลุ่ม เวลานำเสนอ เวลาตอบข้อซักถาม เวลานำเสนอ* รอบเช้า รอบบ่าย กลุ่มวิทยาศาสตร์ 7 นาที 5 นาที 08.30 – 12.30 น. 13.00 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
18

การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2560 (Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2017)

20170618atomsci_166

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2017 เพื่อค้นหาผู้ที่มีความสามารถ มีบุคลิกภาพที่ดี มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นตัวแทนคณะฯ  เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในการมอบรางวัลในครั้งนี้ รางวัล Atomic Boy 2017 ได้แก่ นายชานน ทิพย์ธารา สาขาวิชาฟิสิกส์ รางวัล Atomic Girl 2017 ได้แก่ นางสาวสุวิมล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «