Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ก.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา

inventors2014

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นายกฤษณะ โภควัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง “ระบบฝึกสอนแบบอัตโนมัติการนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา” อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว จากโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ประจำปี ๒๕๕๗ ระดับอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ ๕ : สิ่งประดิษฐ์ทางด้านการแพทย์ส้าหรับผู้ทุพพลภาพและด้อยโอกาส ในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี ๒๕๕๗ ภายใต้แนวคิด “Innovation for Mankind” ระหว่าง ๒๓-๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๙ ชั้น ๒ อิมแพ็ค …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน

physic_16

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการ “ถ่ายทอดความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานแก่ชุมชน” เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ ชมชน ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมี อ.วานิช โสภาสพ อ.กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ และ ดร.วรนุศย์ ทองพูล เป็นวิทยากร นอกจากนี้ อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์ยังได้ร่วมกันติดตั้งโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ ที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนชุมชนพรธิสาร ::ภาพและข้อมูลจากสาขาวิชาฟิสิกส์:: http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=1246 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
22

นศ.วิทย์ มทร.ธัญบุรี ผลิตโปรแกรมและกลไกยืดหด สำหรับเบรลล์ 4 ภาษา

pro_4043

ผู้พิการทางสายตา ในสังคมไทยขาดการสื่อสาร ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่มีต่อผู้พิการทางสายตา รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆ และในทุกวันนี้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยผู้พิการทางสายตาได้รับโอกาสทางการศึกษา และเป็นที่ยอมรับจากสังคมมากขึ้น “การอ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้” ทำให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตเหมือนบุคคลทั่วไป ในการเรียนการสอน เด็กพิการทางสายตาระยะเริ่มเรียน หรือผู้พิการทางสายตาที่ไม่เคยเข้าเรียนมาก่อน ต้องการเรียนรู้อักษรเบรลล์ ได้ฝึกหัดและทบทวนสะกดคำ ในรูปแบบอักษรเบรลล์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ประกอบด้วย นายยศินทร์ อัญชลีพัชระ นายกิตติศักดิ์ มหามล , นายสุจินดา พวงย้อย และ นางสาวอารีย์รัตน์ ทองขาว วิจัยและคิดค้นโปรแกรมและกลไกยืดหดต้นแบบ สำหรับเบรลล์ภาษาไทย อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar

sci_08

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง ระบบอัตโนมัติช่วยสอนนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด ในงาน The 12th World Blind Union Asia-Pacific massage seminar ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21062 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน

1978857_587946287967390_2188197722734543355_n

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น ระดับเครือข่าย พ.ศ. 2557 เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ในการประกวดครั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 1.  รางวัลชนะเลิศ นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ชื่อ : นายจิรภัทร น้ำแก้ว สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โครงงานเรื่อง :  “Comparisons of various extraction techniques for the determination of chemical constituents Lycium barbarum fruit (Goji)” สถานที่สหกิจศึกษา : ณ ประเทศไต้หวัน (Department …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ทางช่อง Thai PBS

11-02-57 TPBS

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมสัมภาษณ์ในรายการ สถานีประชาชน ช่วงมีดีมาบอก ทางช่อง Thai PBS เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

การถ่ายทำรายการจากช่อง ไทย พี บี เอส เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทย สำหรับผู้พิการทางสายตา

2014-02-06sci_07

คณะผู้จัดจากสถานี ไทย พี บี เอส ได้เข้ามาถ่ายทำรายการ สัมภาษณ์ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เกี่ยวกับผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ เรื่องเครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุม SC 1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการถ่ายทำรายการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18762 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round)

iETC2013 final round (10)

นายอภิรักษ์ แก้วกำเนิด และ นายราวารินทร์ โค่นบ่อรัง นักศึกษาจากสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์รอบสุดท้ายระหว่างประเทศ (International ET Robot Contest – Final Round) โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการแข่งขันรอบสุดท้าย จัดขึ้น ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี (ประเทศไทย) และ HIU ประเทศญี่ปุ่น โดยแข่งขันผ่านระบบถ่ายทอดสดภาพแบบออนไลน์ เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2557 โดยมี อาจารย์ปองพล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
22

การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

1

การประกวดโครงงานนักศึกษาประจำปี 2556 ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557 วันที่ 20 มกราคม 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ได้ส่งโครงงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการดังกล่าว และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013

sci_14

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ นายพีรณัฐ ตั้งธรรม และ นายภณภพ ไชยดี นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ Mr. Chaydu Te  และ Mr. Bora Naing นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด 3R Ambassador 2013 ภายใต้กิจกรรม AEC Recycle Camp จาก 15 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556  ซึ่งจัดโดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน (3 อาร์) ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17513 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts