Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

มิ.ย.
14

สกัดคลอโรฟิลล์จากบัวหลวง ผลงานนักวิจัย มทร.ธัญบุรี

rmutt_news-91

ผศ.ดร.ดำรงค์ คงสวัสดิ์ อาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สกัดคลอโรฟิลล์จากใบบัวหลวง หวังเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้แก่ใบบัวในอนาคต Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

banner_s29-05-56_6

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 1. รางวัลระดับหน่วยงาน รางวัลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการใช้งาน นักศึกษามีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์รับรางวัลแทนภาควิชาเคมี) 2. รางวัลพัฒนาเนื้อหาดีเด่น ได้แก่ อาจารย์กิจธนาพัฒน์ บรรดลนพรัตน์ สาขาวิชาฟิสิกส์ วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงิน

KIWIE1_Page_1

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE  2013 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ และ อาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ได้รับรางวัลเหรียญทองจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้อักษรเบลล์  2 ภาษา บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์” ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานเรื่อง “เครื่องช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับคนตาบอด” และผศ.ดร.สุกาญจน์  รัตนเลิศนุสรณ์ ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากผลงานวิจัย “หัวเชื้อราอัดเม็ดเพื่อการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ในการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ในงาน Korea International Women’s  Invention  Exposition 2013” (KIWIE 2013) ณ Coex Hall กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

ช่วงคนไทยฯ:กระดาษจากฟางข้าว

040456-7

รายการสถานีสีเขียว ออกอากาศทางช่อง TPBS  ได้นำเสนอผลงานของ ผศ.ดร.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มทร.ธัญบุรี คิดค้นการผลิตกระดาษจากฟางข้าวด้วยวิธีชีวภาพ ที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานโดยกระดาษไม่เ­หลืองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ขอบคุณภาพข่าวจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของ มทรธ. ในระดับนานาชาติ (WIAF 2012)

banner_s090456_3

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับนานาชาติ  โดยได้นำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ของนักวิจัย จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมประกวดในงาน 1st World Inventor Award Festival (WIAF) 2012 ซึ่งจัดขึ้นโดย Korea Invention News (KINEWS) ระหว่างวันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2555 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประกวดและเชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ที่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดในระดับนานาชาติมาก่อน ทั้งนี้มีหน่วยงานจากนานาประเทศสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด รวม 115 ผลงาน โดยแบ่งเป็น 19 สาขา (Division) และผลการประกวดมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
20

โครงการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา ครั้งที่ ๓

banner_s090456_2

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลจากโครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะงานวิจัยและประกวดงานวิจัยของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  (3rd Student Invention Campus)  ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2556  โดยอธิการบดีเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะฯ ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
07

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลเหรียญทอง

small070356

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 7 ทีม/เรื่อง จาก“โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ ครั้งที่ 2“วันที่ื 6 มีนาคม 2556 จัดขึ้นโดย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยมีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ ทั้งสิ้น 8 มหาวิทยาลัย และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งผลงานนักศึกษา จำนวน 2 สาขาได้แก่ สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชา่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จำนวน  7 ทีม/เรื่อง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
05

คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ban_50356

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี คัดแยกจุลินทรีย์จากบ่อบำบัด น้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียในโรงงาน โดย ดร.ดลภา แก้วภา นายประดับรัตน์ ประจันเขตต์ และนายวรวี ชุมวรฐายี นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
07

พิธีมอบทุนการแข่งขันโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

NSC

อ.ทรงพล กลับวงษ์ และ อ.ปองพล นิลพฤกษ์ ได้พานักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธร.ธัญบุรี เข้ารับทุนวิจัยสำหรับโครงการที่ได้รับพิจารณารอบที่ 1 ในการประกวดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 (The Fifteenth National Software Contest) หรือ NSC 2013 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
18

เครื่องกังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

sci1

ดร.นิธิวัฒน์  ชูสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสถานีสีเขียว ช่วงคนไทยหัวใจสีเขียว ทางช่อง Thai PBS เรื่อง เครื่องกังหันรูพรุนบำบัดน้ำเสียด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยออกอากาศ ทางช่องThai PBS  เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts