Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ส.ค.
20

ภาพกิจกรรมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555

nsm_bitec55

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2555” พบกับสุดยอดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแห่งปี ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” ให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวันอย่างสนุก ตื่นเต้น ท้าทาย พร้อมจุดประกายความคิดกับหลากหลายกิจกรรมและหลากหลายองค์ความรู้ ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เวลา 09.00-20.00 น. (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมแสดงผลงานของนักศึกษาและอาจารย์และกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในงานด้วย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14465 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : <<   Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
15

คณบดีรับมอบโล่จากกระทรวงศึกษาธิการ

sci_15

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทนรับมอบโล่ จากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแสดงว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14382 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ อาจารย์ประจําสาขาวิชาชีววิทยาได้รับรางวัล

sci_09

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวด บทความวิจัยประเภทบทความวิิจัยดีีเด่นหััวขอ “การฟนฟูชายเลนดวยเทคนิิคทางชีีวภาพ” ในงานประชุมวิิชาการนเรศวรวิิจัย ครั้ังทีี่่ 8 นวัตกรรมความรูสูประชาคมอาเซียน (Innovative Knowledge to ASEAN Community) ณ อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหวางวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม พ.ศ.2555 และไดรับรางวัลชนะเลิศประเภทวัสดุศาสตร/สิ่งแวดลอม ในหัวขอผลิตภัณฑชีวภาพ “หัวเชื้อราอัดเม็ด”จากการประกวด The 3rd TOP TEN INNOVATION AWARDS ณ หองประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

การประชุมวิชาการและนิทรรศการเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง

banner_sci11-15june55

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินันท์ เอี่ยมประภา ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมวิชาการเรื่อง การนำความรู้และเทคโนโลยีชีวภาพไปใช้ในการพัฒนาชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และจัดนิทรรศการคู่ขนานกับการประชุมภายใต้หัวข้อ Towards a Sufficiency Economy : a New Ethical Paradigm for Sustainability In Homage to The Philosophy on Sufficiency Economy : by His Majesty the King Bhumiblo Adulyadei ระหว่างวันที่ 11 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

คอลัมน์ เยาวชนของเรา: การเดินทางของเยาวชนนักคิด สุดารัตน์ ชมรุ่ง

banner_sci_sudarat

จาก : นิตยสารสกุลไทย รายสัปดาห์ ประจำวันอังคารที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ปีที่ ๕๕ ฉบับที่ ๓๐๐๓ ISSN : 0125-068x ใช่เพียงแต่เป็นจะเป็๋นเยาวชนคนเก่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศจากเวทีแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์เท่านั้น ที่ผลักดันให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คนนี้ “มีดี” ทว่า เรื่องราวการเดินทางค้นหาตัวตนบนความสับสนครั้งแล้วครั้งเล่าของเธอก็ยังมีมุมมองน่าสนใจที่อาจพาให้เราสะท้อนใจในแง่มุมแตกต่างได้ สุดารัตน์ ชมรุ่ง กล่าวทักทายอย่างนอบน้อม ก่อนทิ้งตัวลงนั่งบนโซฟาตัวเขื่อง และเริ่มเล่าเรื่องราวย้อนกลับไปยังวัยมัธยมปลายอันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตช่วงหนึ่ง Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลประกาศนียบัตรเหรียญทอง

banner_sci18-05-55-1

นางสาวสุดารัตน์  ชมรุ่ง นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และประกาศนียบัตรเหรียญทอง นำเสนอโครงงานเรื่อง “หัวเชื้อราปฏิปักษ์  Trichoderma เพื่อการจัดการป่าชายเลนแบบบูรณาการ” จาก โครงการความร่วมมือการแสดงผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ  ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ ห้อง 19-501 ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
02

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเพื่อเป็นตัวแทนศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี

DSCF1890

ขอแแสดงยินดีกับ นางสาวดวงชนก เวทการ และ นายสิทธากร กันโอภาส นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อตระหนักตระหนักความเป็นสากลฯ และโครงการส่งเสริมนักศึกษาดีเด่น “เพชรราชมงคล” สู่ความเป็นสากล โดยอบรมและศึกษาดูงาน ณ สารธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤษภาคม 2555 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
23

ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University

DSC08339

การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University ในวันที่ 12 มีนาคม 2555 (The MOU between Rajamangala University of Technology Thanyaburi and the Hokkaido Information University on 12 March 2012) Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงหนังสือ “ทรูปลูกปัญญาดอทคอม คลังความรู้ดิจิทัล แบ่งปันความรู้สู่กันและกัน”

IMG_297WKksmv

ฉบับเดือน มกราคม ปี 2012 |  Load PDF นิตยสารปลูกปัญญาปลูกความรู้คู่คุณธรรม www.truepookpanya.com Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization)

HIU

ขอแสดงความยินดีกับ นายกิตติ วิลัยหล้า นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนจาก JASSO (Japan Student Service Organization) Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts