Category Archive: ผลงานและกิจกรรม

ม.ค.
23

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัล “โครงการสหกิจศึกษา RT55″

Poster_1-1

“โครงการสัมมนาและแสดงผลงานสหกิจศึกษา RT55″ เมื่อ วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=10541 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี

001

18 มกราคม ของทุกปี คือ วันครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การทอดผ้าป่าต้นไม้ คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ โดยมีพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม ประธานฝ่านสงฆ์ และงานแสดงผลงานของอาจารย์และนักศึกษา โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมแสดงผลงานของภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ รวมทั้งการแสดงผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรินทร์  ปัทมวรคุณ และอาจารย์จตุรพิธ  เกราะแก้ว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (3CIIs 2011)  ณ  ประเทศไต้หวัน  ระหว่างวันที่  24 – 27  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับ

math

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
20

การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

4

ดร. นริศร์ บาลทิพย์ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาครั้งที่ 4: เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย (Commission on Higher Education Congress IV: University Staff Development Consortium) ในระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม The Zign พัทยา จ. ชลบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
07

14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC)

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 14th Asian Chemical Congress 2011 (14 ACC) ระหว่างวันที่ 5-9 กันยายน 2554 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
01

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี นำเสนอผลงานวิจัย

sci

ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย อาจารย์ ภาควิชาเคมี ได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ เรื่อง “หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ T5 เคลือบฟิล์มบางนาโนไททาเนียมไดออกไซด์” ในงาน “การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2011)” ระหว่าง 26-30 สิงหาคม 2554 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

ขอแสดงความยินดี กับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สร้างชื่อเสียงอีกครั้ง ในการเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยในงาน The 2nd World Cup of Computer Implemented Inventions (CIIs) & Cultural Innovation International Festival (CIIF) & Challenges and Innovation International Forum (CIIF) ณ I-Shou University เมือง Kaohsiung ประเทศไต้หวัน Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรับรางวัล จากการประกวด โครงการจุดประกายงานวิจัย

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำเนินการจัดการประกวด “จุดประกายงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เมื่อวันที่ ๗ – ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

นักศึกษาชีววิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ E-idea Thailand First Orientation

b_5

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์  ชมรุ่ง  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดโครงการ E-Idea Thailand  First Orientation จากผลงานโครงการ “เพิ่มปริมาณก๊าซอ๊อกซิเจนสู่สิ่งแวดล้อม โดยการชักนำการเจริญเติบโตไม้ชายเลนด้วยเชื้อราปฏิปักษ์ในรูปอัดเม็ด”  ในการประกวดโครงการ E – idea  ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างบริติส เคานซิล และ LRQA Thailand  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการคิดและลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
08

นักศึกษาภาควิชาเคมี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

winner

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวหญิงไทย เกิดจันทึก และนางสาวสุดธิดา สากลวารี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จากการนำเสนอเอกสารเชิงหลักการโครงการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาขั้วไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดความเผ็ดของพริก โดยมี นายปรีชา มันสลาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมรินลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts