Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา

ม.ค.
04

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170104sci

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 ห้องเรียนต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี Mr. Daniel McIssac อาจารย์ชาวแคนาเดียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44468 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

20141123_Physic_07

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในองค์กร ที่มีชื่อว่า Six Sigma เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24921 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

สาขาวิชาชีววิทยา อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

bio20140830_20

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3, ชั้นปีที่ 4, นักศึกษาปริญญาโท และศิษย์เก่าสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23511 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

comsci20140705_02

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างัวนที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบสติกเกอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration ติดลงบนเสื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21982 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

stat_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ” จัดขึ้นโดยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งจัดเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 33 คน จากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21797 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี

chem25-06-2014_62

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมสมุนไพรในชัวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพรเพลินใจ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ คุณตรีดาว ใยเทศ คุณเณศรา แก้วคง คุณสุนีย์ วงษ์วาศ คุณมนัสวี ทองโสภณ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือทุกท่าน ภาพบรรยาการเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

sci_139

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20882 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
11

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

sar_19

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษารวมทั้งประธานภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานร่วมกับนักศึกษาในคณะฯ ตลอดจนการทำงานโดยมีหลักในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางในการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  ความผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและให้ผลการดำเนินโครงการสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในระดับผู้นำ การเขียนโครงการให้เข้าหลักการทำกิจกรรม 5 ด้าน รวมทั้งสนองต่อการพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมระดับภาควิชา/สาขาวิชา หรือในระดับคณะฯ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวก มีเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ค่ายพักแรมกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20835 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2014April08-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20669 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
18

ขอเชิญชวนศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

CMS

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «