Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา

ส.ค.
14

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C#

2013Aug14-3

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Introduction C# โดยนายธนพล พรเหมือนเพชร ศิษย์เก่าได้จัดตั้งกลุ่ม Microsoft Net community Thailand เพื่อส่งเสริมอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทำงานในอุตสาหกรรมsoftwareได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เบื้องต้นได้จัดอบรมหลักสูตรintroduction C# โดยนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีnotebookเป็นของตัวเอง 2. มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม เช่น ประกาศตัวแปร สร้างเงื่อนไข การวนรอบ เป็นต้น 3. มีความอดทน ขยัน 4. เป็นนักศึกษาตั้งแต่ปี 1-3 5. ไม่สูบบุหรี่ ไม่ติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงที่ทนต่อภาวะความเครียดไม่ได้ เช่น โรคหัวใจ มะเร็ง เป็นต้น …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7616 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

sci_17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อกำหนดภาระงานรายตำแหน่ง สามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมความพร้อมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้ โดยมี นางวราภรณ์  อชานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นางสาวนภาพร  เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7055 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

sci_17

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6368 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
23

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา

asean

ประกาศ โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับนักศึกษา เริ่มเรียน วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2556 วันที่ เวลา ห้อง จันทร์ 29 พฤษภาคม  20 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC 1401 อังคาร 30 พฤษภาคม 7,14,21 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC 1401 พุธ 1,8,15 เมษายน 15.30 – 17.30 น. SC …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
07

โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2556

banner_s070256_3

ภาควิชาเคมีจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านมาตรฐานระบบการจัดการสู่ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2556 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2556 จัดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี >> gallery ภาพกิจกรรม << Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

โครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย

sci_03

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าใจทฤษฎีของคลาวด์คอมพิวติ้งและเว็บเชิงความหมาย เข้าใจทฤษฎีของออนโทโลยี (Ontology)สามารถสร้างออนโทโลยีในรูปแบบของ RDF/OWL ได้  เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายรัฐชัย ชาวอุทัย จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14080 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

IMG_0294

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ด้านการปฏิบัติงาน ทางด้านการศึกษาและบันเทิงฯ  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันจะได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญา หรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการอบรมให้ชาวชุมชนได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่มบอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนนักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  คนกลุ่มไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแต่ยากที่จะไปร่วมรับการอบรมเหล่านั้น  บุคคลกลุ่มนั้นได้แก่  เด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ กลุ่มคนที่อยู่ในสถานพินิจหรือสถานกักกัน ชาย-หญิง หรือผู้พิการต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้มีโอการได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เมื่อพวกเขาได้ออกสู่สังคมภายนอก  และปลูกฝังให้บุคคลเหล่านั้นรู้จักใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
06

โครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์

sci_23

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เรียนรู้การสร้างบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ ในรายวิชาสาขาคณิตศาสตร์ ณ ห้องSC1306 และห้องSC1905 เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13051 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_166

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts