Category Archive: ฝึกอบรม สัมมนา

เม.ย.
04

โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ประเทศไต้หวัน

banner_sc_taiwani

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไปศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The tentative agenda of 2nd Taiwan-Thailand Higher Education Forum”  ศึกษาดูงาน ณ Food Industry Research and Development Institute (FIRDI)   ศึกษาดูงาน  ณ National  Tsing Hua University (NTHU) และศึกษาดูงาน ณ National Pingtung University of Science and Technology (NPUST)   ระหว่างวันที่  …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ การจัดทำกรอบของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 2552-2553 ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9121 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9006 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายสนับสนุน)

sci 55

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  ได้มีการสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436225 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci 95

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจิตบริการและจิตสาธารณะ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7794 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts