Category Archive: ฝ่ายบริหารและวางแผน

มิ.ย.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2

20190604sci_06

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 4 – 5 มิถุนายน 2562 ณ ชูชัยบุรี ศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77439 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

20190523sci

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานด้านการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร กรรมการผู้จัดการจาก บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอนซัลท์ จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องกระจก อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76760   Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
09

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

20171109TICST

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการจัดซื้อ/จ้างงานวิจัยและงานอื่นๆ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฏกระทรวง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56270 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R”

20170502R2R_49

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49404 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
08

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจากคุณฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการอบรมเพื่อเสนอของบประมาณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามกฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การเดินทางไปราชการ และโครงการ ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45981 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
14

คู่มือคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

20161014plan61

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

การประมูลราคาขายทอดตลาด

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การประมูลราคาขายทอดตลาด รายละเอียดเอกสารแนบ Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160618DNA_20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37768 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
12

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «