Category Archive: ฝ่ายบริหารและวางแผน

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
28

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

20151223sci

คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33271 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 5 – 7  พฤษภาคม  2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ  ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น  การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21081   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

sci_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21025 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

sci_139

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” เพื่อให้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติในเรื่องการป้องกัน อัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทรัพยากร งบประมาณ และลดความเสี่ยง โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ จากสถานีดับเพลิง เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20882 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2014April08-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20669 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

โครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)”

sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)” ให้กับบุคลากร สายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันการบาดเจ็บในสำนักงาน โดย รศ.ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20491 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

sci_64

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่  1 – 3 ธันวาคม  2556 ณ โรมแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก 1. ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรพิเศษ เรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนกลยุทธ์การพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ บรรยายเรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17242 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2556 ฝ่ายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และได้กล่าวถึงแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุม sc1306 ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16899 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

kust

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง  ผลการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts