Category Archive: ฝ่ายบริหารและวางแผน

ส.ค.
17

พิธีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ เนื่องในวาระสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

sci_04

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าแสดงความขอบคุณ ศาสตราจารย์พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ และ รศ.ดร.จุไรรัตน์ ดวงเดือน ในวาระสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม SC 1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7666 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน”

sci_17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร”การเขียนข้อกำหนดภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน” เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนข้อกำหนดภาระงานรายตำแหน่ง สามารถจัดทำแฟ้มสะสมงานเพื่อประเมินการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเตรียมความพร้อมเส้นทางความก้าวหน้าในสายงานอาชีพของตนเองได้ โดยมี นางวราภรณ์  อชานนท์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และ นางสาวนภาพร  เจริญสุข หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและอัตรากำลัง เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7055 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

โครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556

sci_2013_June_24-1

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้กำหนดจัดโครงการจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี 2556 ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกับการตรวจประเมินของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) ในระหว่างวันที่ 1 – 11 กรกฎาคม 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

banner_s07-05-56_3

ด้วยในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะต้องเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันใกล้ชิดของประชากร 600 ล้านคน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ในอนาคต  ประชาชนของอาเซียนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น รวมทั้งระหว่างระบบราชการของไทยกับระบบราชการของประเทศสมาชิกอื่น จะมีการพบปะ เจรจา และประชุมกันมากขึ้น เพื่อให้เกิดความร่วมมือต่างๆ มากขึ้นในทุกมิติ และภาษาที่จะต้องใช้ในการพบปะ เจรจา และประชุมหารือร่วมกันคือภาษาอังกฤษ   ดังนั้น สิ่งที่ภาคราชการไทยจะต้องมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วคือการเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  เนื่องจากภาษาอังกฤษจะเป็นภาษากลางของอาเซียน ประเทศไทยจึงต้องเร่งสร้างบุคลากรให้มีศักยภาพ โดยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อความหมาย บริหาร และการดำเนินงานของอาเซียน และเป็นเครื่องมือในการติดต่อประสานงานกันภายในภูมิภาค Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

กิจกรรมการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

sci_45

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเลือกผู้แทนของคณะฯ เพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15476 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

พิธีเปิดการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล

sci_32

รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานใน พิธีเปิดการดำเนินงานธนาคารวัสดุรีไซเคิล โดยมีผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมพิธี ณ ลานอนัตรังสรรค์ มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14947 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_166

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายสนับสนุน)

sci 55

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  ได้มีการสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436225 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci 95

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยจิตบริการและจิตสาธารณะ วันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7794 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts