Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

มี.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 3/2561

regis3-61

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 1-7 เมษายน 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
08

การประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที 8 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/72881 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา

20181119sci_21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70929 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
19

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2561

regis2-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 1/2561

regis1-2018

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ตามแผนการเรียน (ตามใบลงทะเบียน) วันที่ 18-19 มิ.ย. 61 ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ     Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561

calendar61

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายการ ภาคการศึกษา 1/2561 2/2561 ฤดูร้อน/2561 ลงทะเบียนเรียนผ่าน WEB 18 – 19 มิ.ย. 61 19 – 20 พ.ย. 61 1 – 7 เม.ย. 62 เปิดภาคการศึกษา 23 มิ.ย. 61 24 พ.ย. 61 6 เม.ย. 62 เพิ่มรายวิขา 26 มิ.ย. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
26

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

ListName2017

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เวลา 18.00 – 20.00 น.  ประกาศผลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา/พิธีมอบเกียรติบัตร/เงินรางวัล สำหรับผู้เข้าประกวด ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (สำหรับผู้เข้าประกวดโปรดเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัล)  สถานที่ลงทะเบียน : บริเวณชั้น 1 ด้านหน้าอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี *หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน”

20170428

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “เทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน” ให้กับอาจารย์ภาควิชา/สาขาวิชาต่าง ๆ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เรืองเดช ศิริกิจ จากสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการออกข้อสอบ” และ “การวัดผลและการประเมินผลการเรียนการสอน” ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49276 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
13

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ต.ค. 2559

20161013sci_11

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา http://www.oreg.rmutt.ac.th ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล เป็นผู้บรรยาย ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42267 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «