Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ค.
24

ประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น

20160523sci_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมประชุมชี้แจงเรื่องขอความร่วมมือในการจัดทำ มคอ. ในระบบในรายวิชาที่ภาควิชา/สาขาวิชาสอนให้คณะวิชาชีพอื่น ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37218 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

โครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557)

20160513_34

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรให้ตอบโจทย์เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) (พ.ศ. 2557) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง Smart Classroom (ST-1308) อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีและคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36736 ภาพขนาดใหญ่ : https://goo.gl/iQ77db Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

โครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค”

20160424sci_02

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการ “ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบโทอิค” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ Wesley Newman เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36341 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
25

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน

20160122sci_09

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการย่อยที่ 3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการพัฒนาและวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบเพื่อทำข้อสอบมาตรฐาน ในวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ณ หอประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33100 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
15

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20151215Test

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกำหนดการ โครงการย่อยที่ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากหลักสูตรและรายวิชา” วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
25

ประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี

20150923sci_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรีปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2558) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุม ST-1 217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31294 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150918sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา (http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเคมีและสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31231 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
21

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

20150917

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา(http://www.oreg.rmutt.ac.th) ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 17กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/31209 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

ใบลงทะเบียน ปีการศึกษา 1/2558

20150724

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150529SAR

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28531 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts