Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร

20150528SAR_14

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร สาขาเคมี สาขาชีววิทยา และสาขาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28476 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
29

แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค/สอบตรง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150429

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
27

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150425sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรตามสมรรถนะวิชาชีพ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ทรงคุณวุฒิของแต่ละภาควิชา/สาขาวิชา ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27873 ภาพบรรยากาศแยกตามภาควิชา/สาขาวิชา สาขาวิชาชีววิทยา : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27958 ภาควิชาเคมี : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27961 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27963 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27987 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28001 สาขาวิชาฟิสิกส์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28011 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28034 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
19

การประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2558

20150219sci_14

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ ครั้งที่่ 1/2558 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม SC1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26216 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วมการประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics )

ขอเชิญอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สนใจเข้าร่วม การประกวดการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics ) ซึ่งเป็นการประกวดการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ โดยสามารถ download แบบฟอร์มการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่ โดยให้จัดส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่จะส่งเข้าประกวดได้ที่ฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 และจัดเตรียม power point เพื่อนำเสนอกับกรรมการในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. (นำเสนอคนละ 15 นาที) ณ ห้องประชุม SC1306 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ผ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 02 549 4143 หรือ 02 549 4157 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
29

ใบลงทะเบียนเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

20140721-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_96

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ  รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21443 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการผลิตคลังข้อสอบกลางรายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

2014May30

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ และ วิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  ให้กับนักศึกษาทุกคณะ  ซึ่งการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ พบว่าบางรายวิชาพบว่าบางรายวิชามีนักศึกษาได้ผลการเรียน F เป็นจำนวนมาก  อีกทั้งยังไม่มีการวิเคราะห์ข้อสอบที่เป็นระบบอย่างชัดเจน ผู้สอนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดผลประเมินผลการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อสอบ โดยยังไม่มีการนำข้อสอบที่มีคุณภาพมาจัดเก็บในแหล่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ  เพื่อที่จะนำข้อสอบที่มีคุณภาพกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงได้เห็นควรจัดโครงการดังกล่าว  เพื่อสร้างข้อสอบที่ที่มีคุณภาพมาจัดเก็บในแหล่งข้อสอบอย่างเป็นระบบ  และนำข้อสอบที่มีคุณภาพกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์  อันจะช่วยให้การจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21402 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts