Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

เม.ย.
04

การประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556

stem_66

ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานและมอบรางวัลให้แก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงงานและการจัดการเรียนการสอนแบบ STEM (Science, Technology Engineering and Mathematics) ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 4 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2556 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม sc1306 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16843 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
23

การจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5)

sci_16

ฝ่ายวิชาการและวิจัยจัดประชุมการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16506 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556

2013October09-2

แจ้งเรื่อง การลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2556 รายการ ภาคการศึกษาที่ 2/2556 1.นักศึกษาเก่า ดาวน์โหลดใบลงทะเบียน และลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียน เป็นกลุ่มดังนี้    กลุ่มที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21-23 ต.ค. 56 2.สำหรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 ที่ยังไม่ลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ 30 ต.ค. 56 – 1 พ.ย. 56 3.ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา 2-10 พ.ย. 56 4.ชำระเงิน 14-22 พ.ย. 56 5.วันเริ่มปรับการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า 27 พ.ย. 56 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
11

อบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกภาควิชา/สาขาวิชา วันศุกร์ที่ 6, วันจันทร์ที่ 9, และวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีอาจารย์วาสนา ทองกำแหง หัวหน้างานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้บรรยาย ภาพการอบรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15939 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2013Aug19-3

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนคณาจารย์จากภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม SC 1307 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7673 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7616 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
30

การเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน รศ. , ผศ.

2013july29-3

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาให้ความรู้ เรื่องการเขียนผลงานเชิงบวกเพื่อขอผลงาน ผศ., รศ. ให้กับอาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการคลินิกวิจัย ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM)

2013july24-1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ครั้งที่ 1/2556 โดยทำการถ่ายทอดความรู้จากการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย มาพัฒนาให้เป็นองค์ความรู้ เพื่อให้บุคลากรสายผู้สอนในคณะฯ สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และนำไปใช้ในการพัฒนาระบบ การเรียนการสอน และการวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ เป็นวิทยากรให้คำแนะนำในการจัดทำ KM ในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2556 ณ บ้านผางามรีสอร์ท อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ภาพโครงการเพิ่มเิติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6931 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
17

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

sci_18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6910 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts