Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

sci_10

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร คือ คุณประพันธ์ คงจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมsc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6336 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

sci_03

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6324 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

sci-2013July05-2

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้ 1. คุณณัฏชา เปี่ยมคล้า  บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. คุณจิตรคุปต์ ทองขาม  กรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลยูจีซี จำกัด วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

sci_09

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี Assistant Managing Director บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม

กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
31

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (สอบตรงวุฒิ ม.6/ปวช. และปวส.) ประจำปีการศึกษา 2556 เพิ่มเติม

banner_sci31_05_56_1

1. วันที่3 มิถุนายน 25556 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1.1 กรอกประวัติ ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนผ่านเว็บไซต์ www.oreg.rmutt.ac.th พร้อมพิมพ์ใบแจ้งยอดเพื่อชำระเงิน/ใบเสร็จรับเงิน เพื่อชำระเงิน และพิมพ์เอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ธัญบุรี 1.2 ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1.2.1 รุปถ่ายขนาด 1 นิ้ว สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว(ไม่มีสัญลักษณ์สถานศึกษาเดิม) 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 1.2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 1.2.4 สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนฉบับสำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ชุด พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนนาถูกต้อง เขียนชื่อคณะ/สาขาวิชา และรหัสประจำตัวนักศึกษา กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการอบรมเรื่อง STEM Education

banner_s30-05-56_3

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเรื่อง STEM Education (Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้น เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ STEM Education ให้บุคลากรของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนการสอน STEM และสามารถนำไปบูรณาการในการจัดเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ บรรยายพิเศษเรื่อง “ประสบการณ์เกี่ยวกับ STEM” และศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล บรรยายพิเศษเรื่อง “The …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
30

โครงการ MOODLE

banner_s30-05-56_1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการสร้างห้องเรียนและสื่อการสอนออนไลน์ ให้แก่อาจารย์ที่สนใจ โดยวิทยากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องSC1706 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5203 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
07

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

banner_s07-05-56_4

ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับบุคลากรสายวิชาการ Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
02

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

sci_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของทุกสาขาวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมาวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นไปตาม มคอ.1 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15220 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts