Category Archive: ฝ่ายวิชาการและวิจัย

พ.ค.
15

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี ของสาขาวิชา (มคอ. 1 )

sd 177

ด้วยในปี พ.ศ. 2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยกรอบมาตรฐานคุณวุณิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai QualificationFramework for Higher Education ; TQF : HEd) พ.ศ. 2552 แล้ว และมีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการปรับปรุงให้ หลักสูตรได้มาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีของสาขาวิชา ซึ่งยังมีหลักสูตรอีกจำนวน 4 สาขาวิชา ยังไม่มีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ปริญญาตรีสาขาวิชา ( มคอ. 1) Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

รุ่น 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม พ.ศ.2555 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับและเปิดโครงการฯ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11221 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

banner_sci3-6-2

ดร.อนันต์  บุญปาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกข้อสอบ  9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนพรรษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่  27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11211 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

sci1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพปฐมนิเทศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7944 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
02

การจัดการองค์ความรู้ ด้านธรรมาภิบาล (สายวิชาการ)

sci 82

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการองค์ความรู้  Knowledge Management  (KM) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2554  ได้มีการสรุปผลการจัดการองค์ความรู้ http://www.gotoknow.org/blog/km-sci-rmutt/436188 Share

Print Friendly, PDF & Email

» Newer posts