Category Archive: พัฒนาบุคลากร

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
30

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180425sci_233

  ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และถ่ายทอดและทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักการคิดด้วยภาพในการทำงาน พร้อมทั้งร่วมรับฟังการนำเสนอการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระดับภาควิชา/สาขาวิชา ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64040 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

20170511R2R_03

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50459 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_05

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง แนวทางการยกระดับคุณภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสู่อุดมศึกษาไทย 4.0 และ เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 8 - 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45991 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
08

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

20170208sci_04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2560/แนวปฏิบัติในการเขียนโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ/การทำงานเป็นทีมและการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยายเรื่อง การปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้รับเกียรติจากคุณฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการอบรมเพื่อเสนอของบประมาณและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการของบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามกฏหมาย ระเบียบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน การเดินทางไปราชการ และโครงการ ่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45981 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170107sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 ณ ภูธารา รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44758 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170104sci

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ให้กับบุคลากรสายวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-8 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 906 ห้องเรียนต้นแบบ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยมี Mr. Daniel McIssac อาจารย์ชาวแคนาเดียน ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44468 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20160618DNA_20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 18 มิถุนายน 2559 ณ ห้อง ST-1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/37768 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

20160511sci_03

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ โดยมี Mr Gordon James เป็นวิทยากรในหลักสูตร ระหว่างวันท่ี่ 23 มีนาคม – 11 พฤษภาคม 2559 โดยมีงานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36730 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
28

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

20151223sci

คณะวิทยาสาตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการย่อยที่ 1 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนปฏิบัติราชการประจำปีและการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติการทำงานเป็นทีม และการเขียนตำรา/หนังสือ เพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2558 ณ อิมภูฮิลล์ รีสอร์ท วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/33271 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «