Category Archive: ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

มี.ค.
14

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้ารับสมัครงานโปรแกรมเมอร์

20190314IT_19

บริษัท เน็ต คิวบ์ ซอฟต์ จำกัด เข้าแนะนำตำแหน่งงานของบริษัทและรับสมัครโปรแกรมเมอร์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ณ ห้อง ST1308 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/75433 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
27

การบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร?

20181227IT_02

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญากับนักศึกษา” คือ อะไร? เกี่ยวข้องกับนักศึกษาอย่างไร? โดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มทร.ธัญบุรี เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73023 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
24

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงาน Open House และ TOT Hackathon 2019

20181224TOT_09

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ร่วมงาน Open House และ TOT Hackathon 2019 และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “Trends of Technology: Network Security, Big Data Analytics, AI and IoT” ในวันที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะสำนักงานใหญ่ เพื่อเตรียมนักศึกษาสำหรับการประกวด ในงาน TOT Hakathon …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20181126sci

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียนที่ 2/2561 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST- 1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/71768 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

ขอเชิญนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการพี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย (สอนเขียนโปรแกรม)

comsciandmath

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
18

งานบุญวันขึ้นปีใหม่ไทย ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180418sci

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้อง ST-1801 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63910 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

การประชุมภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20180409MCS_07

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมประจำภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุม ST- 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63864 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
07

กิจกรรมทดสอบสมรรถนะนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20180407IT_22

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะนักศึกษาของสาขาวิชาฯ เมื่อวันที่ 3 และ 7 เมษายน 2561 ณ ห้อง ST- 1801 (ทฤษฎี) และ ST -1809 (ปฏิบัติ) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :  www.sci.rmutt.ac.th/photo/63833 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
06

การประชุมเปิดภาคเรียนภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

20171106sci_02

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นประธานในการประชุมเปิดภาคเรียน 2/2560 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/56170 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170803IT_45

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.สุรพงศ์ เอื้อวัฒนมงคล ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.วราภรณ์ วิยานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (กรรมการ) ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (กรรมการ) เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพ่ิมเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53081 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «