Category Archive: ภาควิชาเคมี

มิ.ย.
10

การทดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ภาควิชาเคมี

20190606chem_49

  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ณ ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77572 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
25

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมีเข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ISOIEC 17025-2017

ขอเชิญศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน : ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งใบสมัครที่ ydao4@hotmail.com ผู้ประสานงาน คุณตรีดาว  02-5494168 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
24

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี

20190524Chem

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเขมฤทัย หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิตย์ อุปนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.วันเพ็ญ ช้อนแก้ว อาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นายพิทยา แก้วกัลยา ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โคทเท็คจำกัด(COLUMBIACHEMICAL’USA) ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการร่างหลักสูตร ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77375 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
21

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

201905021Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การเจรจาความความมือด้านวิชาการและวิจัยกับ Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

20190521Chem_12

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และทีมอาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Chaoyang Li จาก Kochi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ในการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76745 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

การประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ

20190517sci

ดร.งามพิศ ลวากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าโครงการเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ และร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางในการพัฒนาตามโครงการฯ โดยมีนางสาวสุมนา ปานสมุทร และ Dr.Bradley A. Corbett จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำเสนอข้อมูล ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76697 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
13

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก”

20190513Chem_37

ภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Science and Technology 3Rs ด้าน “หลักการคัดแยกขยะและการออกแบบผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องST-1 308 อาคารเฉลิมพระ-เกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/76951 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

การสอบหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

20190501Grad

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย

20190427sci_24

โครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านความปลอดภัยคุณภาพการผลิตอาหารเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในวันที่ที่ 27 – 28 เมษายน 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยสาขาชีววิทยาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77009 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ThaiResearch62

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «