Category Archive: ภาควิชาเคมี

ส.ค.
14

การสอบและประเมินผลวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20190811alumni

อาจารย์ไพฑูรย์ ทรัพย์อุดม อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพจาก : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร์ บาลทิพย์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

ประชุมโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562

20190809 laboratory safety_04

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี และผู้บริหารคณะ ร่วมประชุมในการชี้แจงของ ผศ.ดร.ชนัญ ผลประไพ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต หัวหน้าโครงการแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในเรื่องขั้นตอนการดำเนินโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 2562 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/86219 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

ขอแสดงความยินดีกับผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัล ในโครงการ Global Inclusive Leadership Program 2019 STEM+Leadership Week China and Thailand 2019

SleepyTeam

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

montitra-Appchem

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี

20190801Chem_72

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในอาหารตามมาตรฐาน กิจกรรมที่ 2 การทดสอบคุณภาพ และความปลอดภัยในอาหาร ด้านเคมี โดยมีคุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร มาเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรฐพงศ์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84945 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนปฏิบัติการให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20180727sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอนปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณอาคารสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82324 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” จากงาน 11th RMUTNC

20180726Appchem

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับนางสาวมณฑิตา มูลทองชุน หลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ได้รับรางวัลนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ระดับชาติ “ยอดเยี่ยม” สาขาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เรื่อง การสร้างอุปกรณ์ตรวจวัดแบบกระดาษโดยใช้เทคนิคการพิมพ์สกรีนสำหรับตรวจวัดไฮโปรเซนทีน โดยมี ผศ.ดร.ศิริวรรณ ตี้ภู่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในการประชุมวิชการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 (11th RMUTNC) ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82080 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
24

การสอบและประเมินผลหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต์

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «