Category Archive: รับสมัครงาน

ก.ค.
10

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์

audio-job-iconSMALL

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่ง  เจ้าพนักงานห้องปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1.  สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า  อุตสาหการ หรือใกล้เคียง  จำนวน 1 อัตรา 2.  มีมนุษยสัมพันธ์ดี 3.  มีความละเอียดรอบคอบ 4.  มีความรับผิดชอบและทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน 5.  มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 6.  ถ้าเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัคร 1.  สำเนาหลักฐานการศึกษา  2  ฉบับ 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  2  ฉบับ 3.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email