Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

พ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

iENA2018

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70698   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
19

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

IEI2018Bio_16

รศ.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวชลธาร ชูวงษ์ ชายธีระพงษ์ ทองบุตร นางสาววราภรณ์ เพ็งอุ่น และอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงาน (“The 10th International Exhibition of Inventions” เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน) ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ หอเกียรติยศ ราชมงคลธัญุบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69754 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานIEI&WIIF 2018

congratBio2018IEI

Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
22

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นบทความงานวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ อันดับที่ 3

sarawutMUTCON

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา

youngRMUTTChem2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลจากงาน นวัตกรรม สร้างสรรค์ RT’ 61 มทร.ธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

RT2018 (1)

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 16123456...10...Last »