Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

20190213Hackathon 2019_18

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics , นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า ทีม RMUTT Accident Notify Application นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม Artificial Intelligent and Internet of Things ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

2019012-- Active Learning_06

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning

20190123sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

การประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

20190118coopsci

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ซึ่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษา และได้รับรางวัลดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี -รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน ดร.อทิพงศ์ บุตรชานนท์ อาจารย์นิเทศ สังกัดสาขาวิชาฟิสิกส์จากผลงาน “ระบบควบคุมอุณหภูมิร้อนของหัวอ่านฮาร์ดดิสก์สำหรับ H’ SAQST ที่สามารถบันทึกและตรวจสอบกลับได้” -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายทยากร ศุภรานนท์ อาจารย์วิภารัตน์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

พิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

20190118sci_17

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74629 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair 2018

siif2018-sci

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
11

การประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018

20181206sci_02

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับทุนการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย นำนักศึกษาจำนวน 3 คน ได้แก่ นายพยุงศักดิ์ พรบรรดิษฐ์ นายนนทกร ภักดีไทย และนายศุภฤทธิ์ สหรัตนไพศาล นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมประกวดการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2018 ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งผลการประกวดในครั้งนี้ อาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัล 1 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
20

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากงาน “Asia Pacific Agriculture Student Summit (APASS) AND Asia Pacific Agriculture Undergraduate Project Competition”

APASS (1)CHEM

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ ที่ได้รางวัลเหรียญเงิน ในงานThe 70th International Trade Fair Ideas Inventions New Products (iENA 2018)

iENA2018

ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70698   Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «