Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

ก.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.พงศกร สุนทรายุทธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่

นักวิจัยรุ่นใหม่

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดการจัดการความรู้ ระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

ActiveLearning-KM

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลชมเชย

Bio08-05-62

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะการถ่ายทอดความเป็นครูวิทยาศาสตร์ในยุคประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 3

3rd UCSET2019

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
17

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ณัฐชยา คำรังษี สาขาวิชาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน งาน The 47th International Exhibition of Inventions Geneva

geneva

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
13

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตญา สาดชัยภูมิ ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการประกวดผลงานนวันตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2562

ThaiResearch62

Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

การประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

20190402coopsci_13

  ตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2562 สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดผู้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางสาวมลธิชา รุจิชาญ นายเมธี กิจสนธิ และนางสาวอัฐภิญญา ทัพจีน นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 2. รางวัลชมเชยประเภทนวัตกรรม นายภัทรพล นูมหันต์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ 3. รางวัลชมเชยประเภทนานาชาติ นายกรวัฎ เอนกนิตย์ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ นายสหรัฐ สุวรรณศิริ และนายชนกานต์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน Hackathon 2019

20190213Hackathon 2019_18

  ขอแสดงความยินดีกับ นายเชาวรินทร์ บุญมั่น และนายศุภกร เอมชนานนท์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ในหัวข้อ Big Data Analytics , นายทศพล สังข์พุท นายจีรศักดิ์ สุขทรัพย์ศรี และนายกิตติภูมิ พลค้า ทีม RMUTT Accident Notify Application นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทกลุ่ม Artificial Intelligent and Internet of Things ในการแข่งขัน Hackathon 2019 ที่ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM

2019012-- Active Learning_06

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ดร.จุฬาลักษณ์ วัฒนานนท์ และอาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลสำหรับอาจารย์ผู้นำเสนอรูปแบบการเรียนการสอน Active Learning ดีเด่น กลุ่ม STEM จาก ดร.ชุมพล พรประภา กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์การค้าดีดีมอลล์ จัตุจักร กรุงเทพฯ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74362 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
23

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

20190118sci_08

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «