Category Archive: รางวัล เกียรติยศ

มิ.ย.
22

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

STEM-KM

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับที่ 1”  จากการประกวดการนำเสนอแนวการปฏิบัติที่ดี จากการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้แทนกลุ่ม คือ ดร.วันทนีย์ เขตต์กรณ์ เข้าร่วมส่งผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้ของคณะฯ ด้านการผลิตบัณฑิต เรื่อง การบูรณาการรูปแบบการเรียนการสอนฟินแลนด์โมเดลกับการจัดการเรียน การสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องฝึกอบรมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66606 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

20180531innovation-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
09

อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัล Best Paper Award

201800307ICDP 2018_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ (co-author 1) และ ดร.นงลักษณ์ พรมทอง (co-author 2) อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัล Best Paper Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st International Conference on Digital Practice for Science, Technology, Education, and Management 2018 (1st ICDP 2018) ในหัวข้อวิจัย “Accident Detection …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ประภาส ทองรัก ที่ได้รับคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Prapas2018

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

นายทศวรรษ อุติลา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดี

27624752_1779091502113410_4260321011064770995_o

  นายทศวรรษ อุติลา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ได้ทำความดีที่ได้ปฏิบัติทั้งวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม เสียสละ เพื่อสังคมและประเทศชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 และได้เข้ารับรางวัลดังกล่าว ในงานการอบรมนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง “บัณฑิตไทยโตไปไม่โกง” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
18

โครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561

20180118coopsci_19

นักศึกษาสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการแสดงนิทรรศการ และประกวดแข่งขันโครงงาน/งานสหกิจศึกษาดีเด่น ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัลในครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลในประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 1. ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายรวิพล จันทร์เหล่าหลวง (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวข้อเรื่อง : โปรแกรมนับจำนวนผลิตภัณฑ์ในไลน์การผลิตด้วยโพโตอิเล็กทริคเซนเซอร์และโปรแกรมแสดงผล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

ขอแสดงความยินดีกับนายทศวรรษ อุติลา ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จากโครงการคัดเลือกและยกย่องนักศึกษาต้นแบบความดีระดับมหาวิทยาลัย

Physics-16-01-61

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัลจากงาน 2017 IIDC

2017 IIDC-1

Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
05

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Technical Content Award”

Tiwan2017Monthagun

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
14

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สาขาชีววิทยา ที่ได้รับรางวัล “เหรียญทอง”

42International Invention show

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ที่ได้รับเหรียญรางวัลพิเศษ

sukhan-tiwan2017

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัล Best Paper Presentation Awards

Philippines2017

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น

20170908PCLRMUTT

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปริยากร พลศรีเมือง ว่าที่มหาบัณฑิตภาควิชาเคมี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ผศ.ดร.ปรียาภรณ์ ไชยสัตย์ และที่ปรึกษาร่วม ดร.ปิยาลัคน์ เงินชูกลิ่น ที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ นักศึกษาภายใต้โครงการการสร้างภาคีในการสร้างบัณฑิตระดับ ปริญญาโท เอก ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดการจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2559

STEM-KM2017

  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53470 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
10

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “International Computer Programming Contest (iCPC)

2017iCPC-RMUTT

Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

Page 1 of 10123456...10...Last »