Category Archive: สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20181010coopmath_10

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70131 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำเสนอสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20181009math_36

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ นายกิตติชัย พุ่มไม้นางสาววราภรณ์ กล่ำคำและนางสาวดวงสุดา ผลบุญ ได้นำเสนอสื่อการเรียนรู้โดยผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6/1และนำเสนอสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษา6/2โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาระเบียบวิธีการวิจัย อาจารย์ผู้สอน ดร.กมลรัตน์. สมบุตร ในหัวข้องานวิจัยเรื่อง การสร้างสื่อการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยทำให้การเรียนรู้คณิตศาสตร์นั้นมีความน่าเรียนน่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย และมีทัศนคติที่ดีในการเรียนคณิตศาสตร์ ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/69963 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
13

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์

201806013math_37

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ ผศ.กรรณิการ์ ม่วงชู ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66469 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

20180509sci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64813     Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

รดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส สาขาวิชาคณิตศาสตร์

20180409math_02

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63879 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
29

งานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560

20180329coopsci_57

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2560 จำนวน 6 สาขา ได้แก่ ภาควิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อัษฎาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63373 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

แอปพลิเคชั่นแนะนำเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

GuideRmutt

Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
06

กิจกรรม “สานสัมพันธ์คณิตศาสตร์”

DSC_8897

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์คณิตศาสตร์” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่-รุ่นน้อง ในสาขาวิชาฯ พร้อมทั้งจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59635 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
29

พิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

20171129Com_80

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีประดับไทด์และติ้ง ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อนวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ภาพบรรยากาศเพ่ิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/57779 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
28

ใบลงทะเบียนเรียน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคเรียนที่ 2/2560

2-2017

ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเคมี ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาชีววิทยา ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาสถิติ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ใบลงทะเบียนเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «