Category Archive: สาขาวิชาฟิสิกส์

ส.ค.
07

สาขาวิชาฟิสิกส์มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ

Technical University of Liberec

ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นตัวแทนสาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับนายนนธวัช วุฒิกุลธนโรจน์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ ชั้นปีที่ 4 สำหรับการไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ต่างประเทศ (สหกิจศึกษาต่างประเทศ) ณ Institute for Nanomaterials, Advanced Technology and Innovation, Technical University of Liberec สาธารณรัฐเช็ค ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 18 พฤศจิกายน 2562 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18

20190803Physics

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี ร่วมกับองค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85079 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
31

อาจารย์ประจำหลักสูตรเข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยฯ

20190731sci_03

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตรได้แก่ ดร.ศราวุธ ใจเย็น อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ดร.วรรณา ศรีปราชญ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และ ดร.พิเชฐ คุณากรวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เข้านำเสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม BALLROOM ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/85259 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
27

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สอนปฏิบัติการให้กับโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม

20180727sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสอนปฏิบัติการเคมี ปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์ และปฏิบัติการสาขาวิชาชีววิทยา ให้แก่นักเรียน โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม ในวันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562 ณอาคารสถาบันวิจัยเคมี และอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา มทร.ธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/82324 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
25

อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan

Physics-Capital

ดร.รัศมีรักษ์ หนูนุรักษ์ และ ดร.ปรเมนทร์ พอใจ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบเงินทุนสนับสนุนให้กับ นางสาวสุณิสา อิ่มทัศไนย สำหรับการเข้าร่วม Science Camp ณ National Pingtung University, Taiwan Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

พิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562

20180713Physics

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ในพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ผูกข้อมือแก่นักศึกษาใหม่ สาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81359 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
15

ทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562

20180713Physics

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีทำบุญสาขาวิชาฟิสิกส์ ประจำปี 2562 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง ST-1701 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/81307 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

20190627Physics_30

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ รศ.ดร.ณรงค์ สังวาระนที ดร.ปรีดา พัชรมณีปกรณ์ ผศ.ดร.ประนอม พันธ์ไสว และ ดร.รสริน เจิมไธสง มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/79856 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

20190619sarphysic

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ รศ.กัลณกา สาธิตธาดา ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผศ.ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และดร.โชติ เนืองนันท์ กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชภัฎรำไพพรรณี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78163 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
11

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์

20190611physics_09

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษาทางฟิสิกส์ประยุกต์ ณ ห้อง ST-1 701 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นประธานเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77557 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «