Category Archive: สาขาวิชาสถิติประยุกต์

มิ.ย.
16

การประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่

20190615sci

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมวิพากษ์รอบสุดท้ายหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ จัดการเรียนการสอนแบบ WIL ระดับปริญญาตรี ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ผู้ทรงคุณวุฒิไแแก่1. คุณสาวิตร สุทธิพันธุ์ HUAWEI TECHลNOLOGY 2. รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา KMITL3. รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78135 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20190528stat_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้เข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย โครงการย่อยที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ดร.กฤษดา เชียรวัฒนสุข จากคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี นางสาวณัฏฐ์ บุญด้วง จากบริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด และนายเกียรติพงษ์ สันตะบุตร นายกสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/77149   Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการทำโพล”

เทคนิคการทำโพล

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562″

20190117stat_05

ภาพกิจกรรม “วันครู 2562″ ณ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74621 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

กิจกรรม Meeting Statistics

20181220stat_39

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Meeting Statistics 2018 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73269 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

แนะนำอาจารย์ใหม่

kanittha20181204

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20181010coopstat_06

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70081 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

20180614stat_09

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66567 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «