Category Archive: สาขาวิชาสถิติประยุกต์

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas

20190126stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการการวางแผนธุรกิจด้วย Business Model Canvas” เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้อง ST1901 และ ST1906 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74599 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
24

ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “เทคนิคการทำโพล”

เทคนิคการทำโพล

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
17

สาขาสถิติประยุกต์ จัดกิจกรรม “วันครู 2562″

20190117stat_05

ภาพกิจกรรม “วันครู 2562″ ณ สาขาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74621 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
20

กิจกรรม Meeting Statistics

20181220stat_39

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Meeting Statistics 2018 เพื่อให้เกิดความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง โดยมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการปลูกฝังการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมไทย ให้สืบต่อไป จัดขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ในการนี้ ดร.ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/73269 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
04

แนะนำอาจารย์ใหม่

kanittha20181204

Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
10

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา สาขาวิชาสถิติประยุกต์

20181010coopstat_06

นักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานสหกิจศึกษา ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับสาขา ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70081 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ

20180614stat_09

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์สมสมัย เจริญสุข ประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อาจารย์อัจฉรา ธารอุไรกุล กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ผศ.ดร.รินรดี ปาปะใน กรรมการและเลขานุการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน) จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสถิติ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66567 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
09

ภาพบรรยากาศการสอนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

20180509sci_10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาคณิตศาสตร์ สําหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยคณาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) ให้แก่นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะเทคโนโลยีการเกษตร  และคณาจารย์สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สอนรายวิชาคณิตศาสตร์ทั่วไป ให้แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ โดยมีการสอนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (รป.13 ชั้น) มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64813     Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
31

โครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต”

20180330stat_121

  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ “สถิติส่งเสริมทักษะในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อทำงานในสถานประกอบการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ขององค์กรผู้ใช้บัณฑิต” ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก คุณณัฎฐ บุญด้วง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสถิติ บริษัทซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติสำหรับงานทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ” และได้รับเกียรติจากคุณสถิตย์ พันแสน นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการใช้สถิติเพื่อการปฎิบัติงาน” คุณอรรถวัฒน์ คำชื่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารระบบข้อมูลบุคคล บริษัท รีเทลลิงค์ จำกัด คุณสุรเชษฐ ทองโฉม เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด คุณคณิตา สุดจิตร์ เจ้าหน้าที่สนับสนุนความสัมพันธ์ลูกค้า กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม เครือเบทาโกร …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «