Category Archive: สายสนับสนุน

ก.ค.
18

โครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research

20180718sci_18

บุคลากรสายสนับสนุน (พนักงานมหาวิทยาลัย) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมโครงการการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำ Routine to Research (R2R) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/66873 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

20180501sci_25

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง ST-1307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/64498 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180420sci_63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด และได้นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบุคลากรได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และดูงานภายในสำนักงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63950 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
22

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180322sci_02

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงการทำงานของแต่ละส่วนงาน โดยมี ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช่วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พบปะพูดคุยเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบในงานต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63044 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
19

การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

20170619sci_05

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมเรื่อง”การเขียนคู่มือปฏิบัติงานสู่การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น” เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 ณ ห้อง ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
12

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

20170511R2R_03

พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ สายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2 โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากร ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/50459 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
04

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R”

20170502R2R_49

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” โดยมี ดร.ธิปัตย์ โสตถิวรรณ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49404 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
08

โครงการอบรม DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร

20170409DNA

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรม DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณนเรศ แสงอรุณ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาบรรยายในหัวข้อ “จิตอาสา” ศาสตร์แห่งพระราชาให้กับบุคลากร และนักศึกษาของคณะฯ ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47809 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
10

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170107sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นางฐาปณี บุณยเกียรติ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ สังกัดกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มทร.ธัญบุรี มาอบรมให้ความรู้เรื่องการเขียนโครงการ และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายเรื่องการปรับปรุงตัวชี้วัดแผนพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์วาระเร่งด่วน ประจำปีงบประมาณ 2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 7-9 มกราคม 2560 ณ ภูธารา รีสอร์ท อ.สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/44758 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559

20160802sci_16

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2559 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/39754 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «