Category Archive: สายสนับสนุน

ก.ค.
27

การอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

20160726sci_03

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมความปลอดภัยในการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง ST-1 307 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38584 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
04

ภาพบรรยากาศโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา

20160701sci_03

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการปลูกต้นกล้าความดีด้วยจิตอาสา เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ณ โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ปะการัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด และได้รับเกียรติจากอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปลูกปะการังด้วยท่อพีวีซี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/38292 ภาพต้นฉบับ : https://goo.gl/Et6xga Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการ “ปลูกต้นกล้าความดี ด้วยจิตอาสา

coral20160701

Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
31

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1

20150828sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูงและการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ ST-1 809 เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ โดยมีวิทยาการคือ อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และอาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในครั้งนี้ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/30802 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
24

การอบรมการใช้ระบบ e-office สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

201506023sci_03

อาจารย์นิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะ ได้ให้เกียรติ เป็นวิทยากรในการอบรมเกี่ยวกับการใช้ระบบ e-office ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิบัติการ SC1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/29095 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
05

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องมัลติมีเดียร 1 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญุบุรี ภาพการอบรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26014 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
04

ประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20141229_07

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการประชุมปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษาที่ 1/2557 บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25768 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 5 – 7  พฤษภาคม  2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ  ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น  การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21081   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
28

โครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน

sci_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งโครงการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม Sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21025 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts