Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

มิ.ย.
20

สาขาวิชาชีววิทยา เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20190619bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าเยี่ยมชมอาคารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนในสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/78477 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
28

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์

20180228math_05

คณาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไปดูรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนกำเนิดวิทย์ ซึ๋งเป็นโรงเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/83656 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

20180220Bio-1

นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย โดยมีพี่ๆ ที่ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ นำเยี่ยมชม และให้ความรู้ ซึ่งเยี่ยมชมทั้งหมด 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิจัยความหลากหลายและการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์ (ดร.ชาญวิทย์ สุริยฉัตรกุล) ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบจุลินทรีย์เพื่อผลิตชีวโมเลกุล ( ดร.วีรวัตน์ รังกุพันธุ์) และห้องปกิบัติการวิจัยจีโนม (ดร.สุธาสินี สมยง) ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.- 16.00 น . ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84254 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
20

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

20180220Bio_06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 4 และ ดร.จันทิมา ฑีฆะ ศึกษาดูงานการบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ การกำจัดตะกอน และการนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์ ณ โรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง กรุงเทพมหานคร ใน วันพุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/84241 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
30

สาขาสถิติประยุกต์ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ

20190130stat_05

สาขาสถิติประยุกต์เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ณ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วันที่ 30 มกราคม 2562 ขอบคุณภาพจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/74588 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือเกี่ยวกับโครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

20181116วว_77

ดร.อนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์ ผู้บริหารจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว) และ คุณธนินท์รัฐ วรโชติปวรภาคิน ผู้ประกอบการ บริษัท ภูมิภาคินณ์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมและพบปะหารือกับ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาฟิสิกส์ หัวหน้าภาคเคมี หัวหน้างานสหกิจศึกษา และคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ซึ่งได้พูดคุยกันเกี่ยวกับ โครงการวิเคราะห์ถ่านแมกคาดีเมีย เพื่อหารังสีอินฟาเรดในการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน ซึ่งจะดำเนินการวิจัยในระยะที่ 1 โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 217 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
01

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd.

20181001comsci_06

ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ดูงานบริษัท Aware Corporation Ltd. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับความรู้และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ Development Software และการ Testing Software เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริษัท Aware Corporation Ltd., ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70676 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20180926IT_08

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาในสาขาวิชาฯ จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/70664 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
06

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือในด้านวิจัย และด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา กับ National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐไต้หวัน

DSC_6870

Prof. Lung-Jen Wang รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (Academic Vice President) และคณาจารย์จาก National Pingtung University (NPTU), College of Computer Science สาธารณรัฐไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือในด้านวิจัย อาทิเช่น งานวิจัยทางด้านอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง (IoT) ปัญญาประดิษฐ์ (AI) การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/68237   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180420sci_63

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยได้รับเกียรติ ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2561 ณ ไชยเชษฐ์ รีสอร์ท เกาะช้าง จังหวัดตราด และได้นำบุคลากรสายสนับสนุนเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการของ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยบุคลากรได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และดูงานภายในสำนักงานโดยแบ่งเป็นกลุ่มงานที่ปฏิบัติิ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาสเพิ่มเติม : www.sci.rmutt.ac.th/photo/63950 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «