Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

20180215Bio

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พานักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 รายวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณรัฐไต้หวัน และคณาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตผงชูรส  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60766 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
15

สาขาวิชาชีววิทยา เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand

20180215Bio_18

อาจารย์ และนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา รวมถึงนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากสาธารณไต้หวัน และคณาจารย์จากประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมโรงงาน Industrial Visiting at Ichitan Green Factory Ayutthaya, Thailand เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/61297 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
11

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก

20180211physics_05

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 09413352 อุณหพลศาสตร์และฟิสิกส์เชิงสถิติ ตลอดจนนำไปใช้ในรายวิชาชีพ และการประกอบอาชีพต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/60100 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
09

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการผลิตเบียร์

20180209Bio_26

ดร.อัษฏาวุธ อารีสิริสุข และ ดร.อารณี โชติโก ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตเบียร์ ระดับอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริษัท คอสมอสบริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59920 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
26

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาเข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.”

20180126Bio_23

  นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานแถลงข่าว เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกที่ถูกค้นพบโดย อพวช.” และรับฟังการเสวนา เรื่อง “สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่สำคัญอย่างไรกับคนไทยในยุค 4.0 และส่งผลอย่างไรกับโลก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (อพวช.) เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/59264 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
12

ภาควิชาเคมีนำศึกษาดูงาน บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ ประเทศไทย

20180112chem_03

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ ได้นำนักศึกษาภาควิชาเคมี ชั้นปี 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตเบียร์ช้างเพื่อศึกษากระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพและการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียน และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาต่อไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ บริษัท คอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/58554 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
16

ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์

20171116sci

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นายณัฐพล ผลเจริญพงศ์ และนางสาวนิภาพร พริกบางเข็มทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานหุ่นประดิษฐ์ที่ใช้ในการแพทย์ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำโครงการวิจัยเรื่องการสร้างหุ่นจำลองเพื่อช่วยเรียนรู้การนวดแผนไทยสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเห็น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร สถานสอนการนวดแผนไทย และสถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

20171020comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ระดับปริญญาตรี ของสาขาฯ จำนวน 80 ราย และอาจารย์ จำนวน 5 ท่าน เดินทางไปศึกษาดูงานประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานจริง ภาพบรรยากาศเพ่ิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/55904 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

การศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

20170828IT_10

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 71 คน เข้าศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตึก IWORKS) ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/54460 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
23

การประชุมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

20170823Hokkaido

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Yoshikazu Miyanaga (Dean, Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University), Prof. Akira Taguchi (Dean, Faculty of Knowledge Engineering, Tokyo City University), Prof. Masakiyo Suzuki (Professor of Department of …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts