Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ส.ค.
20

สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรม

20170820Bio_14

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 3 จำนวน 65 คน อาจารย์ จำนวน 3 คน และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตเครื่องดื่มไวน์ระดับอุตสาหกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการบูรณาการความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพชั้นสูงและการประกอบอาชีพ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ บริษัท พีบี วัลเลย์ เขาใหญ่ ไวน์เนอรี่ จำกัด จ.นครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53590 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

คณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กับคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20170809Bio_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.นิพัทธิ์ จงสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดี และคณาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยา ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้ไปร่วมแสดงมุฑิตาจิต ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ของรศ.ดร.ดุษณี ธนะบริพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/53074 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
29

โครงการขยายความร่วมมือทางวิชาการและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัย Hokkaido University และ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น

20170625sci_07

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อาจารย์ วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.สพ.ญ.รุ้งสวรรค์ วรรณสุทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์ จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินทางไปศึกษาดูงาน และเจรจาขยายความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-25 มิถุนายน 2560 โดยเข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยของสถาบันอาหาร (National Food Research Center: NFRI) และพบกับคณะผู้บริหารเพื่อทบทวนความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย จากนั้นได้เดินทางไปที่คณะเกษตร (Faculty of …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
26

คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20170426STEM

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ STEM ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 26 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/49019 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

20170425

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร” ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยกาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48956 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
10

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์นำนักศึกษาเดินทางไปดูงาน ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

20170409sci_15

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาเดินทางไปดูงานโครงการพัฒนาทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ : โครงการย่อย “สร้างแรงบันดาลใจนักวิทยาการสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/48031 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
04

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์

20170404BSU

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก Batangas State University (BSU) ประเทศฟิลิปปินส์ ในการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะฯ ในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/47696 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
19

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และด้านงานวิจัย กับNational Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

20170119sci

Prof. Dr. Mike Y.K. Guu อธิการบดี และคณะฯ จาก National Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มาเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา ด้านงานวิจัย พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้ไปฝึกสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2559 ทั้ง 10 คน และได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่างๆ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ณ ห้อง ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/45052 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

20161208physic_02

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ประกอบรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ขั้นสูง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43688 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
08

สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

20161207physic_02

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ ศ.ดร.เดวิด รูฟโฟโล ดร.สุรพงษ์ อยู่มา และทีมงานจาก ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ซึ่ง อาจารย์ชนกนันท์ บางเลี้ยง ได้ไปศึกษาต่อในกลุ่มวิจัยนี้ พร้อมทั้ง Dr. rer.nat Ronald C. Macatangay จากศูนย์วิจัย National Astronomical Research Institude of Thailand (NARIT) เข้าเยี่ยมชม หน่วยวิจัยฟิสิกส์บรรยากาศ ณ ห้องปฏิบัติการโลกศาสตร์และฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/43581 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts