Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

พ.ย.
01

สาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช.

20161101physics_21

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สวทช. เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.วรนุศย์ ทองพูล และ ดร.อัคคพงศ์ พันธุ์พฤกษ์ เป็นผู้ประสานงานและดูแลนักศึกษาในการเข้าเยี่ยมชม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42928 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
20

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

20161020sar

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผู้บริหาร ประธานหลักสูตร อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนชุมชน และผู้แทนสถานประกอบการ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42326 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai

20161019eastern

คณะผู้บริหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก Eastern University, Sri Lanka at Vantharumoolai ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุม ST-1 306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/42283 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
17

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด

20160516comsci

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการศูนย์ข้อมูล ณ ศูนย์ข้อมูลเครือข่าย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์ปิยนันท์ เทียบศรไชย อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้รูปแบบและการบริหารจัดการศูนย์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36930 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
12

สาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ

20160408bio_06

คณาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การศึกษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบางซื่อ เมื่อวันที่ วันที่ 8 เมษายน 2559 โดยสถานที่ดังกล่าวเป็นโรงบำบัดน้ำเสียบำบัดน้ำแบบใต้ดินผสมผสานกับปรับเปลี่ยนเป็นสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพ, มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้, เป็นโรงบำบัดต้นแบบที่คำนึงถึงหลัก War Reuse น้ำที่ผ่านการบำบัดจะนำมารดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ และส่วนหนึ่งมาผ่านระบบ Ultrafiltration เพื่อกลับมาใช้ในอาคารสำนักงาน เป็นต้น ภาพเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/36274 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี

20160405bio

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงานการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพื่อการบริโภคและระบบบำบัดน้ำเสีย ณ โรงผลิตน้ำบางเขน การประปานครหลวง และโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี ประกอบการเรียนในรายวิชาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรม (09-314-366) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 โดยมี ดร.จรุงวิทย์ บุญโนรัตน์ เป็นผู้ดูแลควบคุม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/35933 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
28

ภาควิชาเคมี นำนักศึกษาไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด

20160325Chem_15

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปเพิ่มพูนทักษะทางเคมีชีวภาพ เรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้กับรายวิชาเทคโนโลยีทางเคมีชีวภาพ โดยได้รับเกียรติจากคุณหทัย ตันบุญเติม เจ้าของบริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 ณ บริษัท ดรีมเมอร์โซลูชั่น จำกัด ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34879 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
29

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่

20160208bio_06

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National pintung University of Science and Technology สาธารณรัฐไต้หวัน ได้ศึกษาดูงานกระบวนการการผลิตไวน์ในระดับอุตสาหกรรม และกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของนักศึกษาไทยและไต้หวัน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัท พีบีวัลเลย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ (PB-Valley Khaoyai Winery) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/34127 Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
11

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรสายสนับสนุน

20160106-9sci_28

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร เรื่อง “การทำงานเป็นทีมกับการปลูกจิตสำนึกรักในองค์กร” ระหว่างวันที่ 6-9 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค์ ทาวเวอร์ เชียงใหม่ ในโอกาสนี้บุคลากรของคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้การต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/32570 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
01

คณาจารย์ภาควิชาเคมี เข้าเยี่ยมชมบริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd.

11208873_1000301866655901_318624876_n

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณาจารย์เยี่ยมห้องปฏิบัติเคมีและร่วมหารือเกี่ยวกับการทำบันทึกความร่วมมือทางการศึกษา กับ บริษัท ALS Laboratory Group (Thailand) Co.,Ltd. ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/28057 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts