Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

เม.ย.
24

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

20150424physic_11

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาของสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปี 2 และ 3 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบมาตรฐานการวัดแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 24 เมษายน 2558 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/27846 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
26

สาขาวิชาฟิสิกส์ นำนักศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150326physics_07

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 26 มีนาคม 2558  ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26760 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี

20150225chem

ผศ.ดร. นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการแปรรูปเนื้อสัตว์มาเป็นไส้กรอกและหมูยอ โดยมี ผศ ประดิษฐ์ คำหนองไผ่ มาให้ความรู้ เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสิ่งมีชีวิต มาผลิตเป็นเนื้อสัตว์ที่เก็บไว้ได้นาน 14 วัน โดยไม่ต้องใช้วัตถุกันเสีย เป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26349 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20150225chem_10

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปศึกษาดูงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เกี่ยวกับกระบวนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดยใช้สารเคมี และใช้น้ำหมักชีวภาพ โดยมีอาจารย์ปิยะภรณ์ จิตเอก จากสาขาวิชาการผลิตพืช เป็นวิทยากรบรรยาย นอกจากนี้ยังได้ศึกษาโครงงานของนักศึกษาสาขาประมง โดยมี ดร.ศุภมาศ ศรีวงศ์พุก และอาจารย์จิราพร กุลคำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงอันจะเป็นแนวทางให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้กับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26327 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
27

ภาควิชาเคมีนำนักศึกษา ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด

20150225chem

ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา และ อาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ได้นำนักศึกษาปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 48 คน ไปศึกษาดูงานและเยี่ยมชม บริษัท ไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในสถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา Biotechnology (09-213-317) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บริษัทไนท์ แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26316 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
10

โครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

20150204scii_07

ผู้บริหารและ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ Hanoi University Science (HUS) Hanoi University of Science and Technology (HUST) และ Vietnam Institute for Advanced Study in Mathematics (VIASM at HUST) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศ และเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อความก้าวหน้าของคณะฯ และมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26109 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
02

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20150202sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งได้นำทีมบุคลากรสายสนับสนุนของคณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2558 ในการนี้ ผศ.ดร.อุดม ทิพราช รองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25932   บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีได้ดำเนินกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT,KM) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/25998 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
26

คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

20141116sci_37

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อปรึกษาหารือดำเนินกิจกรรมร่วมกัน และเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ี 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24794 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
17

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

20141114_05

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ” ในงานแสดงนิทรรศการ ชุด ICE AGE THE EXHIBITION จากประเทศอาร์เจนติน่า ณ อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ต.คลอง 5 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24669 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทมวรคุณ นำนักศึกษาศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

10577673_845923998763176_860020214_o

รศ.ดร.สุวรินทร์   ปัทมวรคุณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้สอนรายวิชา 09-142-309 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษา จำนวน 97 คน ไปศึกษาดูงานที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น. เพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์และศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ระบบการดำเนินการของห้องสมุด การค้นคว้าข้อมูลและระบบการให้บริการต่างๆ ผ่านทางออนไลน์ และ ระบบงานในส่วนการจัดการเครือข่าย และการบริการเครือข่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในรายวิชาที่เรียนและ ประกอบการทำโครงงานวิจัยต่อไป ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24400 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts