Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

sci20141013_26

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย และการเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seoul Women’s University และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท ซัมซุง ดีไลท์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24327   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

algae20140906_16

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-312-365 สาหร่ายวิทยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล โดยนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาความหลากหลาย นิเวศวิทยา การเก็บตัวอย่าง และการทำ herbarium sheet ของสาหร่ายทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี, บรรจงฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และหาดนางรำ หาดนางรอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาพข่าวจาก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

sci20140913

ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Savanakhet University (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และเจรจาความร่วมมือระหว่างสองมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการศึกษา และทรัพยากรมนุษย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23809 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
03

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci20140903_10

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น ในการเข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ Hokkaido Information University เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างสองมหาวิทยาลัย และได้มีการดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและประกวดออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) การประกวดหนังสั้น (iSFC) และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (iCPC) รวมถึงจัดให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้มีโอกาสศึกษาดูงานในหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

คณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาศักยภาพและความพร้อมของ มทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2

20140728

  รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารของมทร.ธัญบุรี และ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมของมทร.ธัญบุรี และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ในการดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเะกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22539 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
14

สถาบันนวัตกรรม ทีโอที เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

coop-12-05-57_19

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ดร.ภิมาน อภิพัฒนะมนตรี ผู้จัดการฯ ตัวแทนจากสถาบันนวัตกรรม ทีโอที (TOT Innovation Institute) จังหวัดปทุมธานี เพื่อหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนางานสหกิจศึกษาและหลักสูตร ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1217 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพการประชุมเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21116 Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
21

โครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย ณ Faculty of Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย

MOU

ผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เดินทางไปศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัย  มีการดำเนินโครงการสร้างความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ Faculty of  Industrial Technology, Universitas Islam Indonesia  ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นต้น  โดยโครงการนี้จะเป็นการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับคณะ และการจัดทำหลักสูตรทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน (joint program) ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ การจัดการเรียนการสอนแบบหลักสูตรร่วมระหว่างสองคณะ และการส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานวิจัยหรือสหกิจศึกษาในอนาคต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน อันจะนำไปสู่การก้าวเป็นคณะและมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับสากลต่อไป อีกทั้งเป็นการลงนามความร่วมมือระดับคณะ ในการสร้างหลักสูตร Joint Programs ด้านคอมพิวเตอร์ กับ Faculty of  Industrial Technology, …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
11

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sar_18

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรรัตกุล และรศ.ดร.ธนวดี บุญลือ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในการเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20796 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

sci_03

ผศ.เมธา ศิริกูล และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่มชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20246 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

chem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts