Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

เม.ย.
11

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sar_18

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้บริหารให้การต้อนรับ รศ.ดร.ภญ.อรลักษณา แพรรัตกุล และรศ.ดร.ธนวดี บุญลือ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2555 ในการเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานและการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม Sc1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20796 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

sci_03

ผศ.เมธา ศิริกูล และ ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่มชมบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20246 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
12

ภาควิชาเคมี พานักศึกษาดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด

chem

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศณรงค์ ศรีพนม หัวหน้าภาควิชาเคมี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศริดารา นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมดูงาน ณ บริษัท โสสุโก้เซรามิค จำกัด เมื่อวันที่  26 กุมภาพันธ์ 2557 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
26

ศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University

sci_10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการคณะและมหาวิทยาลัยในประเทศเวียดนามกับสถาบันคลังสมองของชาติ ณ Hanoi University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของเวียดนาม และ FPT University ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ทันสมัยและมีการเรียนการสอนเน้นความเป็นนานาชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19805 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
03

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศึกษาดูงาน สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

2014-01-29sci_16

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และอาจารย์สาขาวิชาสถิติประัยุกต์ ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในการเข้าศึกษาดูงานและเข้าฟังบรรยายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางสู่การทำงานของบัณฑิตสถิติ” โดยวิทยากร คือ อาจารย์ฺอิศราภรณ์ เทียมศร หัวหน้าสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18710 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าพบผู้บริหารและประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium)

sci_25

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรมหาบัณฑิต (Premium) ตามโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 3 ให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวามคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17731 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
19

หอการค้าจังหวัดปทุมธานีเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี

2013December19-1

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและสังคม กับ หอการค้าจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี และในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้บริหาร และคณาจารย์ของคณะฯ ให้การต้อนรับ นายวรชัย ชูชัยศรี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดปทุมธานี และบุคลากร ในการเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ (Lab) ภาควิชา/สาขาวิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2556 ที่ผ่านมา ภาพการเยี่ยมชมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17680 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
12

บริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด เข้าเยี่ยมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_02

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 คณบดีและคณะทีมงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับผู้แทนจากบริษัท คอทโก้ พลาสติกส์ จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางชัน ณ ห้องประชุม SC1306 ในการนี้ได้มีการหารือเรื่องการทำงานวิจัยร่วมกันและการส่งนักศึกษาไปฝึกสหกิจศึกษาในสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องคือ เคมี ฟิสิกส์และสถิติ หลังจากนั้นได้มีการพาชมเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการผลิตผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ณ อาคารสถาบันวิจัยเคมี ภาพการเข้าเยี่ยมคณะเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17538 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีพร้อมคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมและหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_26

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี พร้อมคณะผู้บริหาร ในการเข้าเยี่ยมชม และหารือรับฟังปัญหา อุปสรรค และพัฒนาวิทยาลัยฯ ณ ห้องประชุม SC 1306 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพการประชุมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15737 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
02

สาขาวิชาชีววิทยาเข้าศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการณ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

sci_14

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ชั้นปีที่ 2 เดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-041-240 หลักนิเวศวิทยา และ 09-041-241 ปฏิบัติการหลักนิเวศวิทยา และศึกษาการจัดจำแนกพืชประกอบการฝึกทักษะปฏิบัติรายวิชา 09-311-152 พฤกษศาสตร์ทั่วไป และ 09-311-153 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ทั่วไป ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้และประสบการณ์ สำหรับนำไปใช้ในการเรียนรายวิชาชีพขั้นสูงต่อไป ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15716 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts