Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

ก.ย.
02

โครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_13

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและอบรมการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลัก STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2556 เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผลตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่มีประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15686 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
13

National Food Research Institute(NFRI) เข้าเยี่ยมชมคณะฯ

2013Aug13-1

Dr. Yasuhiro Inatsu  Head 0f Food Hygiene Research Laboratory  จากสถาบันวิจัยอาหารแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น National Food Research Institute (NFRI) ได้เข้าเยี่ยมและพบปะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเจรจาด้านงานวิจัยและด้านการลงนามความร่วมมือ (MOU)  ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
09

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมผลงานมหาวิทยาลัยฯ

DSC_2550

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมแสดงผลงานวิจัยของอาจารย์  ในงานการต้อนรับนายผดุง ลิ้มเจริญรัตน์  เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ โดยมีนายวิรัช  โหตระไวศยะ  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นผู้ให้การต้อนรับ เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์ OTOP ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2556 ภาพถ่ายโดย : กองประชาสัมพันธ์ Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
26

ประชุมความร่วมมือกับ National Pingtung University of Science & Technology,TAIWAN.

sci_15

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมเจรจาความร่วมมือกับ Associate Professor of Food Science Dr. Shawn S-C. Sheu และ Professor Chiu Chiu Hsia จาก National Pingtung University of Science & Technology ประเทศไต้หวัน ในการส่งนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาออกสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 2 คน ณ National Pingtung University of Science & Technology เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
16

Seoul Women’s University เยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ นักศึกษาจาก Seoul Women’s University ประเทศเกาหลี ได้เข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2556 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6698 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
21

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

sci_2013_June_21-3

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี พานักศึกษาร่วมดูงานวันเปิดบ้านมาตรวิทยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการก่อตั้งสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ณ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2556 ภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5997 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

sci_2013_June_20-2

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) บางกรวย นนทบุรี วันที่ 19 มิถุนายน 2556 รูปจาก: ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา Soft Square Group Of Company

coopsci_02

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชา่วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ Soft Square Group Of Company วันที่ 18 มิถุนายน 2556 รูปจาก: ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.บุรัสกร อยู่สุข Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

banner_s17-06-56_1

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการทำ MOU กับ Graduate School of Engineeringม Kobe University, Japan ดังนั้นในช่วงเริ่มต้น Prof. Dr. Masayoshi Okubo จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโกเบ จึงได้เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี โดยได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาร่วมของนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรเคมีนวัตกรรม และได้ร่วมสอบการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ นอกจากนี้ยังได้บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา ปริญญาโท และ ปริญญาตรี ของภาควิชาเคมี และนักศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5819 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
14

ภาคเคมีนิเทศนักศึกษาสหกิจ

banner_s14-06-56_3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร เพลินใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุพร เผ่าพงษ์ไทย และอาจารย์กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ ออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาควิชาเคมี ณ กองฟิสิกส์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ วันที่ 13 มิ.ย. 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts