Category Archive: เยี่ยมชม ดูงาน

พ.ค.
29

Islamic University of Indonesia ประชุมความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s29-05-56_3

Faculty of Informatics, Islamic University of Indonesia ประชุมความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม :: http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5113 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

สหกิจศึกษา เยี่ยมชม บริษัท เค พี ซอฟท์ จำกัด

banner_sci10_05_56_1

สหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พากรรมการสหกิจศึกษาไป Site visit ณ บริษัท เค พี ซอฟท์ จำกัด ผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ เมื่อ ๘ พ.ค. ๒๕๕๖ ได้รับการต้อนรับ และให้ความรู้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันบริษัทฯ ได้มอบทุนนักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ๒ ทุนค่ะ (เป็นนักศึกษาที่ออกสหกิจ ฯ เมื่อภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕)  และขณะเดียวกันก็ได้ตกลงร่วมมือ ๒ เรื่อง คือ ๑. จะลงนามบันทึกความร่วมมือกับ มทร.ธัญบุรี ๒. บริษัทจะส่งบุคลากรฝีมือดี ๆ มาช่วยสอนให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s090456_7

คณาจารย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ศึกษา ดูงาน ณ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 <<Gallery ภาพกิจกรรม>> Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
09

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s090456_1

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และร้างจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรีื และ จังหวัดจันทบุรี <<ภาพกิจกรรม>> Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
03

ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่น

banner_s10-04-56_2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ต้อนรับ Professor จากญี่ปุ่นซึ่งมาปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือของสาขาวิชาชีววิทยา เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <<Gallery ภาพกิจกรรม>> Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
08

นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Universitas Dian Nuswantoro เข้าพบท่านคณบดี

banner_s090456_4

เนื่องในโอกาสที่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจาก Universitas Dian Nuswantoro ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทจำนวน 4 รายได้มาทำการลงทะเบียนเรียนในวิชา Information Management ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ขณะนี้ได้ทำการปิดครอสรายวิชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งในวันนี้นักศึกษาทั้งสี่คนได้เข้าพบท่านอาจารย์ธีระ งามสันติกุล ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนในวิชานี้ โดยในการเรียนการสอนนั้นได้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันดีระหว่างนักศึกษาของทั้งสองประเทศ และโอกาสนี้ท่านอาจารย์ธีระ ได้นำนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งสี่คนเข้าพบท่านคณบดี เพื่อมอบของขวัญที่ระลึกและกล่าวลาต่อท่านคณบดีในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา <<Gallery ภาพกิจกรรม>> Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
28

ต้อนรับสถานศึกษาเข้าเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

banner_s4-280156

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์ฺและนักเรียนจากโรงเรียนสามโคก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย และโรงเรียนธัญรัตน์ เข้าเยี่ยมชมคณะฯ ในโครงการงานเปิดบ้านราชมงคล 2556 (Open House) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา >> gallery ภาพกิจกรรม << Share

Print Friendly, PDF & Email

ม.ค.
15

ทหารอากาศมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่คณบดี

banner_s7-280156

ทหารอากาศมอบกระเช้าและของขวัญ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2556 แด่คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ณ ห้องรับรองคณบดี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา >>  ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม << Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
13

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสนับสนุน ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ระหว่าง หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร

sci_09

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 ภาพลงนามความร่วมมือเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15597 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
07

คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เยี่ยมชมคณะฯ

sci_41

คณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15549 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts