Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.พ.
16

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

20150212sci_04

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขียนตำรา/หนังสือ/เอกสารคำสอนสำหรับการขอตำแหน่งทางวิชาการ และให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การเขียนเอกสารประกอบการสอนเพื่อยื่นขอตำแหน่งทางวิชาการ และ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ บรรยายในหัวข้อ เขียนตำรา/หนังสือ อย่างไร เพื่อให้ได้ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ ให้กับบุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิวล์ รีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/26128 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
03

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma)

20141123_Physic_07

สาขาวิชาฟิสิกส์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องมือคุณภาพ ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถิติในองค์กร ที่มีชื่อว่า Six Sigma เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำงานในวิชาชีพ โดยมีอาจารย์ นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24921 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

โครงการจิตอาสา ณ วัดหว่านบุญ

20141023stat

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการจิตอาสา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อปลูกฝังความมีจิตอาสาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาสถิติประยุกต์ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ วัดหว่านบุญ ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24619 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ สาธารณรัฐเกาหลี

sci20141013_26

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการของเสีย และการเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Seoul Women’s University และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ บริษัท ซัมซุง ดีไลท์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม 2557 ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24327   Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
26

ประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี

sci20140926_12

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมสรุปปัญหาการจัดการเรียนการสอนโครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์สิงห์บุรี โดยเป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี (มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง) และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาพการประชุมเพิ่มเติม  : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/24259 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
15

โครงการศึกษาสาหร่ายทะเลแบบบูรณาการ

algae20140906_16

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอน รายวิชา 09-312-365 สาหร่ายวิทยา ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาชั้นปีที่ 4 จึงจัดทำโครงการศึกษาความหลากหลายและนิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล โดยนำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาความหลากหลาย นิเวศวิทยา การเก็บตัวอย่าง และการทำ herbarium sheet ของสาหร่ายทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี, บรรจงฟาร์ม อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ และหาดนางรำ หาดนางรอง ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2557 เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เพิ่มขึ้นและฝึกทักษะปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษานิเวศวิทยาของสาหร่ายทะเล การเก็บตัวอย่าง และการเก็บรักษา ตลอดจนการประยุกต์ใช้งานทั้งในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภาพข่าวจาก …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
08

โครงการอบรม”การดูดซับแคดเมียมด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสคอมโพสิทและแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม”

chem20140907

ดร.เสาวภาค สุขตระกูลเวช อาจารย์จากภาควิชาเคมี จัดโครงการอบรม”การดูดซับแคดเมียมด้วยไคโตซาน-เซลลูโลสคอมโพสิทและแบบจำลองระบบโครงข่ายประสาทเทียม” เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาภาควิชาเคมีทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 ณ ห้อง SC1601 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23757 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
25

โครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย

chem20140825_02

คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการเรื่อง การผลิตสเปรย์ไล่ยุงแก่ประชาชนในเขตเทศบาลลาดสวาย โดยมี ผศ.ดร.จตุพร เผ่งพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพร เพลินใจ และ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ เป็นวิทยากรการผลิตสเปรย์ไล่ยุง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม เทศบาล ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ภาพโครงการจาก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/23419 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย

sci20140728_40

ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์ด้านการสอนเชิงวิจัย เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ธีรวัฒน์ ประกอบผล จากคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และอาจารย์อุปการ จีระพันธุ จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรบรรยายและปฏิบัติเกี่ยวกับการสอนเชิงวิจัยภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22561 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
29

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio20140727_13

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ระหว่างวันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2557 ณ หมู่ 2 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22599 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «