Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.ค.
25

โครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม

20140724_21

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการการบูรณาการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พิภพ อุดร ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการแก่สังคม ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22516 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
23

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ”

20140721-1

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการ” ระหว่างวันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์สามารถเขียนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และนำไปใช้ประกอบในการขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ภายในคณะฯ ต่อไป ซึ่งได้มีการบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์ในการเขียนขอผลงานทางวิชาการ โดย วิทยากรจากกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/22347 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
07

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

comsci20140705_02

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส ระหว่างัวนที่ 5 -6 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 ห้อง 1812 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาสจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญพร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เรื่องการออกแบบสติกเกอร์โดยใช้โปรแกรม Adobe Illustration ติดลงบนเสื้อ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21982 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารเคมีในชีวิตประจำวัน

chem_08

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารเคมีในชีวิตประจำวัน เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องสารเคมีและความปลอดภัย และการผลิตผลิตภัณฑ์เคมีจากสมุนไพร เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลธัญบุรี ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทมุธานี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21969 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ”

stat_66

ดร.มรกต พุทธกาล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการอบรม “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ” จัดขึ้นโดยสาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 26 -27 มิถุนายน 2557 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ซึ่งจัดเป็นโครงการบริการวิชาการให้แก่คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยม และอาชีวศึกษา จำนวน 33 คน จากจังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21797 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
27

โครงการอบรมสมุนไพรในชีวิตประจำวัน ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี

chem25-06-2014_62

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมสมุนไพรในชัวิตประจำวัน เรื่อง ผลิตภัณฑ์แชมพูและครีมนวดผสมสมุนไพร ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 ณ สถานสงเคราะห์ บ้านธัญญหญิง จ.ปทุมธานี โดยทีมวิทยากร ผศ.ดร.นิตยา โง้ววัฒนา ผศ.ดร.จตุพร เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.ณัฐวรรณ คุปพิทยานันท์ ผศ.สุพัฒน์ เผ่าพงษ์ไทย ผศ.ดร.สมพรเพลินใจ ผศ.ฐิตยา ศรขวัญ อ.กนกวรรณ ฤดีสิริศักดิ์ คุณเยาวมาลย์ น้อยใหม่ คุณตรีดาว ใยเทศ คุณเณศรา แก้วคง คุณสุนีย์ วงษ์วาศ คุณมนัสวี ทองโสภณ และทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เครื่องมือทุกท่าน ภาพบรรยาการเพิ่มเติม …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_96

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2557 ณ  รอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระพงศ์ วรเศรษฐพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21443 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
05

โครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน

sci_17

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการ DNA “จิตอาสา” สู่การพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว และได้เชิญนายนเรษ แสงอรุณ จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21336 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
08

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_29

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ระหว่างวันที่ 5 – 7  พฤษภาคม  2557 ณ จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวุฒิ  สุวรรณทิพย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นผู้บรรยายเรื่อง การสร้างความคิดเชิงบวกในการทำงาน เพื่อสร้างจิตสำนึก ทัศนคติเชิงบวก ที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานอย่างประสบความสำเร็จ  ทั้งในเรื่องของการเป็นผู้เริ่มต้น  การเอาชนะอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน  และให้กำลังใจแก่ตนเองและเพื่อนร่วมงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/21081   Share

Print Friendly, PDF & Email

เม.ย.
11

โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำนักศึกษาและงานประกันคุณภาพ

sar_19

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการทำงานของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษารวมทั้งประธานภาควิชา/สาขาวิชา เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้นำนักศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะในการทำงานร่วมกับนักศึกษาในคณะฯ ตลอดจนการทำงานโดยมีหลักในการบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นผู้นำนักศึกษาในยุคศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวทางในการทำงานเป็นทีม ความร่วมมือร่วมใจ ความมีจิตสาธารณะ ความเสียสละในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม  ความผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการและให้ผลการดำเนินโครงการสอดคล้องกับงานประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมตัวให้นักศึกษามีศักยภาพในการทำงานในระดับผู้นำ การเขียนโครงการให้เข้าหลักการทำกิจกรรม 5 ด้าน รวมทั้งสนองต่อการพัฒนานักศึกษา ภายใต้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพรวมระดับภาควิชา/สาขาวิชา หรือในระดับคณะฯ ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความคิดเชิงบวก มีเจตคติที่ดีในการทำงานเพื่อส่วนรวมและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ในโอกาสต่อไป เมื่อวันที่ 7-10 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ค่ายพักแรมกองบิน 5 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20835 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts