Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เม.ย.
10

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้น สำหรับบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2014April08-2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรระยะสั้นหรับหรับบุคลากรของคณะฯ เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลโดย Cloud Storage โดยใช้ One Drive และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Alfresco โดยมี อาจารย์ปองพล นิลพฤกษ์ อาจารย์คงเทพ บุญมี และอาจารย์รักษารัตน์ ขนานขาว เป็นวิทยากรบรรยาย ในการนี้ ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมี่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Sc 1809 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ภาพบรรยากาศเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20669 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
27

โครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)”

sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเรื่อง การทำงานอย่างปลอดภัย “การยศาสตร์ในสำนักงาน (Ergonomic in office)” ให้กับบุคลากร สายสนับสนุนของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงปัญหา แนวทางการแก้ไข และวิธีป้องกันการบาดเจ็บในสำนักงาน โดย รศ.ดร.พรพิมล เชวงศักดิ์โสภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ให้เกียรติเป็นวิทยากร ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/20491 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
06

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี จัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน”

2014March02

ภาควิชาเคมีจัดโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เคมีในชีวิตประจำวันสู่ชุมชน” แก่ชุมชนคลอง 7 เทศบาลตำบลธัญบุรี ณ ศาลาประจำหมู่บ้านแก้วขวัญ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2557 ซึ่งได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีและอันตราย จากสารปนเปื้อนที่พบในพืชผัก ผลไม้และอาหาร  วิธีการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชผัก ผลไม้และอาหาร เทคนิคการเลือกและการล้างพืชผัก ผลไม้ อาหาร เพื่อลดปริมาณและความเป็นพิษของสารปนเปื้อน และ การทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆ ในพืชผักผลไม้และอาหาร Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
03

โครงการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรและโครงการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ

sci_30

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดบริการวิชาการ เรื่องการทำผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำสมุนไพรฟ้าทะลายโจร และการทำผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/19857 Share

Print Friendly, PDF & Email

ธ.ค.
06

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

sci_64

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่  1 – 3 ธันวาคม  2556 ณ โรมแรมชาโต เดอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก 1. ดร.วิชัย พยัคฆโส รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรพิเศษ เรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง แผนกลยุทธ์การพัฒนา ฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.ธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ บรรยายเรื่อง นโยบายทิศทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17242 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
21

โครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย

sci_23

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ด้านการวิจัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรันดร์ วิทิตอนันต์ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิทยบงกช  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=17139 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
31

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_15

ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันอังคารที่ 29 ตุลาคม  2556 โดยได้รับเกียรติจากคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุม sc1306 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16843 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
30

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

bio_03

สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตกระดาษเชิงหัตกรรมจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  โดยมีผศ.สุจยา ฤทธิศร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ได้นำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยมาถ่ายทอดให้แก่ประชาชน หมู่ 2 ต.คลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=16754 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
19

โครงการศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์

sci_02

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เดินทางไปศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการนำไปใช้ประโยชน์ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา อ.เมือง จ.ชลบุรี ประกอบการฝึกทักษะรายวิชาสาหร่ายวิทยา ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหลากหลายของสาหร่ายทะเล ซึ่งจัดเป็นทรัพยากรทางทะเลที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและยังได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่างและการเก็บรักษาสาหร่ายทะเลตลอดจนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเพื่อการเพิ่มคุณค่าในทางเศรษฐกิจและการนำสาหร่ายขนาดใหญ่มาใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7720 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM

sci_02

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้หลักการ STEM (Sciences Technology Engineering and Mathematics) ระหว่างวันที่ 5 -7 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จ.นครนายก โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=7616 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts