Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ก.ค.
17

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

sci_18

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมควร สนองอุทัย เป็นวิทยากรบรรยาย ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6910 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
17

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง

chem_56

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการด้านบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสมุนไพรในชีวิตประจำวันสู่ชุมชนบ้านธัญญหญิง” ในวันที่ี 2 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งหญิง บ้านธัญญหญิง จังหวัดปทุมธานี ภาพโครงการเพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6769 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ภาพกิจกรรมงาน Science Night 2013

2013july10

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน Science Night 2013 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลให้ดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2556 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ภาพจากสโมสรนักศึกษา ฝ่ายพัฒนานักศึกษา) ภาพกิจกรรม เพิ่มเติม :  http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6490 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
08

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

sci_40

ภาพโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน วันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6389 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน

sci_17

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อนันต์ บุญปาน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว โครงการฯจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการ sc1912 ชั้น 9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6368 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

coopsci_09

นายวิรัช โหตระไวศยะ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง จรรยาบรรณวิชาชีพคู่ความรู้และคุณธรรม ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ ในโครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ ห้องเรียน sc1501 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6351 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม

sci_10

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีนวัตกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร คือ คุณประพันธ์ คงจีน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมsc1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6336 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์

sci_03

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ วันที่ 4 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม sc1307 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=6324 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

sci-2013July05-2

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้ 1. คุณณัฏชา เปี่ยมคล้า  บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3. คุณจิตรคุปต์ ทองขาม  กรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิลยูจีซี จำกัด วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
05

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

sci_09

ภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรและให้คำแนะนำในการจัดทำหลักสูตร ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปราการเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2. ดร.สุทธิศักดิ์ อินทวดี Assistant Managing Director บริษัท เมอร์ลินส์ โซลูชั่นส์ อินเตอร์แนชั่นนัล จำกัด 3. รองศาสตราจารย์ ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00 น. …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts