Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ย.
02

โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

sci_12

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตของทุกสาขาวิชา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนมาวิพากษ์หลักสูตรเพื่อให้ข้อเสนอแนะเป็นไปตาม มคอ.1 ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15220 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ย.
01

โครงการจัดการองค์ความรู้ KM (Knowledge management)

sci_47

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะฯ ในการจัดทำการจำแนกองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ RT- KM1 ประจำปีการศึกษา 2555 และ RT-KM2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีการศึกษา 2555 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2555 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15144 Share

Print Friendly, PDF & Email

ต.ค.
09

โครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์

sci_46

งานสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาสหกิจศึกษาแสดงศักยภาพ ประสบการณ์ที่ได้จากการออกสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2555 ในการนี้ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ชี้แจงเรื่องโครงงานสหกิจศึกษาพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักศึกษาทุกสาขาวิชา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15071 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ย.
05

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน

sci_26

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารเคมีในชีวิตประจำวัน” โดยมีการจัดทำ “ผลิตภัณฑ์แชมพูบอระเพ็ดและผลิตภัณฑ์สบู่เหลว” และ “ผลิตภัณฑ์สเปรย์ตะไคร้หอมกันยุงและผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ” ให้กับบุคลากรในบ้านธัญญหญิง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 29 – 30 สิงหาคม พ.ศ.2555 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เข้าอบรมได้เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการดำเนินชีวิต มีความรู้ความเข้าใจและมีความระมัดระวังในการใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร ตอบรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ส่งเสริมให้มีบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน >> ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=15010 << >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ : << Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
28

กิจกรรมการแข่งขันกีฬา Science Games 2012

sci_games_83

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันกีฬา Science Games 2012 ขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 25 สิงหาคมพ.ศ.2555 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14851 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
14

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning”

banner_sci6Aug55

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานสำหรับโครงการ โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงาน เป็นฐานสำหรับโครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยมี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานการประชุม ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14239 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
13

โครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla

sci_17

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมระบบจัดการเอกสารและเนื้อหาด้วย Alfresco และ Joomla เพื่อให้บุคลากรในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์สามารถใช้ Alfresco และ Joomla ในการจัดการเนื้อหาและเอกสารได้จริง นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบการจัดการเนื้อหาและเอกสารในปัจจุบัน เพื่อสร้างระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงรายวิชาที่ได้รับมอบหมายในการสอนได้อย่างเหมาะสม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพบรรยากาศโครงการเพิ่มเติม :http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=14015 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
10

ภาพกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer

banner_sci3-07-55

ภาควิชาเคมีและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ บริษัท แล็บ เอ็กซเพิร์ท จำกัด จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เกี่ยวกับเครื่อง NMR และ Mass Spectrometer ให้แก่บุคคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าของคณะฯ และบุคลากรจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2555 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13871   Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
15

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

banner_sci26may55

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids) ให้กับนักเรียนมัธยมตอนต้น ของโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา จำนวน 80 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ของผู้เรียนในการแก้ปัญหา การนำความรู้ไปใช้การสื่อสารความรู้ความคิดทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์เพื่อการเชื่อมโยงความรู้ และเสริมสร้างเจนคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา ต.โคกคาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13398 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
08

โครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

IMG_0294

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านการค้นหาข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ด้านการปฏิบัติงาน ทางด้านการศึกษาและบันเทิงฯ  ซึ่งนักเรียนนักศึกษาในปัจจุบันจะได้เรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์ตั้งแต่อนุบาล จนถึงปริญญา หรือแม้แต่ชุมชนท้องถิ่นต่าง ๆ ได้มีการอบรมให้ชาวชุมชนได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ แต่มีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ไม่มีโอกาสได้ไปเข้าร่มบอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เหมือนนักเรียนนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป  คนกลุ่มไม่มีโอกาสหรือมีโอกาสแต่ยากที่จะไปร่วมรับการอบรมเหล่านั้น  บุคคลกลุ่มนั้นได้แก่  เด็กกำพร้าตามสถานสงเคราะห์ กลุ่มคนที่อยู่ในสถานพินิจหรือสถานกักกัน ชาย-หญิง หรือผู้พิการต่าง ๆ เพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้นได้มีโอการได้เรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน เมื่อพวกเขาได้ออกสู่สังคมภายนอก  และปลูกฝังให้บุคคลเหล่านั้นรู้จักใช้เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์อย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทั้งทางด้านสังคมและจิตใจ Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts