Category Archive: โครงการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มิ.ย.
06

โครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์

sci_23

สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการผลิตบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ เพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เรียนรู้การสร้างบทเรียนและสื่อการสอนทางอิเล็คทรอนิกส์ ในรายวิชาสาขาคณิตศาสตร์ ณ ห้องSC1306 และห้องSC1905 เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2555 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=13051 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
28

ภาพโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา

banner_scicoop

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2555 รุ่นที่ 4 ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2555 ถึง วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึงเวลา 19.00 น. ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ คณะวิศวกรรมศาสตร์  และ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12751 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
27

ภาพโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555

sci_11

นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและมีผลคะแนนรายวิชาคณิตศาสตร์ต่ำกว่า 30% หรือนักศึกษาที่มีความประสงค์เพิ่มเติมพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษา เข้าโครงการสอนปรับความรู้พื้นฐานคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 21 – 28 พฤษภาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12725 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสื่ยง ความปลอดภัย” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sci_166

ผศ.ดร.ศรัณย์ ว่องไว ตัวแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรจากเทศบาลอำเภอธัญบุรี ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมวิทยบงกช อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2555 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12470 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
11

“การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจรรยาบรรณนักวิจัย”

sci_26

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายผู้สอน โดยจัดการบรรยายเรื่อง “การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  จากงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ  จรรยาบรรณนักวิจัย” โดย นายประชุม คำพุฒ และ ว่าที่ร้อยโทกิตติพงษ์  สุวีโร ผู้อำนวยการและหัวหน้า  ฝ่ายวิทยาศาสตร์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ  การถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี การบรรยายเรื่อง “เขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์อย่างไรไม่ให้ถูก Reject!!!” โดย ดร. วสุ ปฐมอารีย์ บรรณาธิการ Chiang Mai Journal of Science คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้องประชุมวิทยบงกช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=12553 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.พ.
21

ภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1

sci_55

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี จัดงานคืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=11014 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
03

โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการสถิติสำหรับวิจัย เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม SC1306 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9006 Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

โครงการ Science Night 2011

sci207-1

สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการ Science Night 2011 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกดาว-เดือน ของภาควิชาและสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นตัวแทนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประกวดดาว-เดือน เป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี และความกล้าแสดงออกให้กับนักศึกษา ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8283 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
20

โครงการไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา  2554  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีแด่ครูบาอาจารย์ ณ ห้องประชุมรินลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8104 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
17

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

IMG_1362

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ โดยพระคุณเจ้า จากวัดปัญญานันทาราม ให้โอวาทแง่คิดการใช้ชีวิตตลอดวันการคลองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงาม ด้านวินัย จริยธรรม คุณธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการจัดขึ้น ณ ห้องประชุมรินลอุบล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เมื่อวันที่  11 มิถุนายน พ.ศ.2554 ภาพโครงการเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=8040 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts