Category Archive: โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

ก.พ.
10

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4

2014-02-08sci_07

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลโยีราชมงคลธัญบุรี ดำเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและท่องเที่ยว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ในการนี้ได้ความร่วมมือจาก ผศ.ดร.สุเมธ พลับพลา อาจารย์ชิชญาสุ์ บุญมี พร้อมด้วยนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง และดร.ฉัตรชัย วีระนิติกุล พร้อมด้วยนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดำเนินการปรับปรุงและติดตั้งระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพชุมชนโคกขามด้วยเทคนิคด้านชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/18922 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
26

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 84 ชุมชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

sci_39

การพัฒนาเพื่อยกระดับชุมชนสหกรณ์หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอาชีพด้วยเทคนิคทางชีวภาพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Share

Print Friendly, PDF & Email

ก.ค.
02

โครงการถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

sci-2013July02-2

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ได้ดำเนินโครงการ “การถ่ายทอดความรู้เรื่องตู้อบแห้งอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แก่ชุมชนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” โดยได้ทำการมอบเครื่องต้นแบบ พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงาน และสาธิตวิธีการอบแห้งใบขลู่ เพื่อทำชาใบขลู่ ณ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาคม เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/physics/?p=908 Share

Print Friendly, PDF & Email

มิ.ย.
03

บริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” ณ ตำบลโคกขาม

sci

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการบริการวิชาการ “การผลิตยาหม่องสมุนไพร” สูตรฟ้าทะลายโจรผสมเหงือกปลาหมอ ให้กับชาวบ้านตำบลโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
20

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

banner_s20-05-56_2

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=4816 >> ดาวน์โหลดรายงานการดำเนินโครงการ  : << …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างอีบุ๊คด้วยโอเพนซอร์ส

banner_s29-05-56_5

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมการสร้างอีบุ๊คด้วยโอเพนซอร์ส ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร วิทยากรนำทีมโดย ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม อาจารย์ประภาส ทองรัก อาจารย์สิริณา ช่วยเต็ม ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=5159 Share

Print Friendly, PDF & Email

มี.ค.
13

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3 ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

banner_sci130356_2

Share

Print Friendly, PDF & Email

พ.ค.
15

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

banner_sci14May55

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำโดย รองอธิการบดี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร  รองอธิการบดี ผศ.ดร.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ผู้ช่วยอธิการบดี วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร คณบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ และผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับประชาชนในชุมชนตำบลโคกขาม และบริษัทพรานทะเล มาเก็ตติ้ง จำกัด ร่วมมือกันปลูกกล้าไม้เบิกนำด้วยเทคนิคทางชีวภาพบริเวณนากุ้งร้าง ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ในโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์แบบยั่งยืน ระยะที่ 2 โดยยึดหลัก “ร่วมกันปลูกป่า ร่วมทำความดีเพื่อแผ่นดิน โดยรู้คุณค่าป่าไม้ถนอมรักษา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2555 …

Continue reading »

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
30

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

sci_121

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” หนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 26 – 28 สิงหาคม 2554 โดยความร่วมมือ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษณ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัย ฝั่งตะวันออก ชุมชนสหกรณ์หมู่ที่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9558 Share

Print Friendly, PDF & Email

ส.ค.
29

โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 84 หมู่บ้าน ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ

สา่ขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ดำเนินโครงการใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver สำหรับการสร้างเอกสารเว็บเพจให้กับผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 2 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 58 หมู่ 3 ถนนสหกรณ์นิคมเกลือ-โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง สมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : http://www.sci.rmutt.ac.th/photo/?p=9465 Share

Print Friendly, PDF & Email

Older posts «

» Newer posts